Τσίμπησαν ελαφρώς τα επιτόκια στα τρίμηνα και εξάμηνα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου κατά τη σημερινή έκδοση, κατά την οποία το Δημόσιο άντλησε το συνολικό ποσό των 2,438 δισ. ευρώ. Η απόδοση στα τρίμηνα διαμορφώθηκε στο 0,85% έναντι 0,70% στην αντίστοιχη προηγούμενη, ενώ στα εξάμηνα 0,70% από 0,59%. Είναι προφανές ότι το αρνητικό κλίμα στις αγορές επηρέασε και τις αποδόσεις αυτών των εκδόσεων.

Κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας το Δημόσιο άντλησε το ποσό των 1,625 δισ. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,46 φορές το δημοπρατούμενο ποσό, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,85%. Παράλληλα από τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων το Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με απόδοση 0,70%. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,16 φορές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1,250 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,85%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,822 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,46 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην δεύτερη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,70%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,347 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,16 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.