Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας. Η απόδοση μειώθηκε στο 1,09% έναντι 1,25% στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε 1,49 φορές το δημοπρατούμενο ποσό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ορανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,09%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 929 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,49 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στις 12 μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13-Ιουν-18 14-Μαρ-18
52 εβδομάδων (ποσά εκατ. ευρώ) (ποσά σε εκατ. ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 929 1.986
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,49 3,18
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 1,09% 1,25%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,91 98,752
7. Cut – off ratio 60% 52%