Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με απόδοση αμετάβλητη έναντι της προηγούμενης δημοπρασίας αντίστοιχης διάρκειας. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε 1,39 φορές το δημοπρατούμενο ποσό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ορανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,65%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 868 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,39 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

10 Οκτωβρίου 2018

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

5 Σεπτεμβρίου 2018

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

625

2. Ύψος προσφορών

868

1.038

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,39

1,66

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

812,5

5. Απόδοση

0,65%

0,65%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,836

99,836

7. Cut – off ratio

100%

100%