Την έγκριση αιτήματος της J&P-ABAΞ για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την επέκταση άδειας λειτουργίας της NUNTIUS αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 821η / 8 Ιουνίου 2018 συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής:

  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «J&P-ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.
  • Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό της περ. 3 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.