Η στήλη σήμερα ασχολείται με τις Quest Holdings, Σαράντης, Ιάσω, Aegean Airlines, Profile και Γενική Εμπορίου.

QUEST HOLDINGS@16,2500 ευρώ, στο +7,26% και κ/φση 193,6 εκατ. ευρώ: Ουσιαστικά μιλάμε για τιμή 18,5000 ευρώ αν προσθέσουμε και την 1/1 μτχ της BRIQ που έδωσε πέρυσι δωρεάν στους μετόχους της. Υπάρχουν μάλιστα επενδυτές με αρνητικό ή σχεδόν μηδαμινό κόστος κτήσης!!! Έχει χαρίσει απίστευτες αποδόσεις. Μετά τα αποτελέσματα χρήσης 2018 το P/E διαμορφώνεται σε 9,7 το ev/ebitda στο 4,6 και με το NETDEBT/Ebitda ξεκάθαρα αρνητικό αφού τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) διαμορφώθηκαν σε 25,7 εκατ. ευρώ έναντι των -4,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

  • Η θετική μεταβολή (+ €30 εκατ.) οφείλεται στις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές καθώς και στη σημαντική βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

quest 2018results

ΚΟΥΕΣ: Χαμηλά - υψηλά 2019 στα 12,8000 με 16,6500 ευρώ (σήμερα, ενδοσυνεδριακά και +10%), στο +21,27% εφέτος, ενώ να σημειώσουμε ότι στις 23 Απριλίου 2010 (ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) διαπραγματευόταν ουσιαστικά στα... ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ (λόγω της δωρεάν διανομής 1 μετοχής της σημερινής BRIQ, χώρια τις επιστροφές κεφαλαίου και τις διανομές μερισμάτων που έχει πραγματοποιήσει). Αντιλαμβάνεσθε επομένως, τι πηγή πλούτου αποτελεί το ελληνικό χρηματιστήριο, το τόσες φορές λοιδορούμενο από άτομα που δεν έχουν καμμία σχέση με το Αντικείμενο που λέγεται Χ.Α.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Δημοσιεύτηκαν χθες τα πεπραγμένα της xρήσης 2018, με την αγορά να μην τον αδικεί στη τρέχουσα αποτίμηση του...Τιμή μετοχής 7,3000 ευρώ, με την Κ/φση στα 510 εκατ. ευρώ, με τους σχετικούς δείκτες της να διαμορφώνονται σε P/BV 2,3 με P/E 15,2, τα Εv/Ebitda 11, Νetdebt/Ebitda 0,27 και μερισματική απόδοση 1,8%.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 344 εκατ. ευρώ και +14,79, με τα Βασικά κέρδη ανά μετοχή στα 0,4800 ευρώ από 0,4100 ευρώ. ΕΒΙΤDA: +18,49% στα €46,99 εκ. από €39,66 εκ. Κέρδη €32,54 εκατ. και +13,65%. Ταμειακά διαθέσιμα 32,78 εκατ. από 44,95 εκατ. ευρώ. Καθαρή θέση 221,9 εκατ. από 200 εκατ. ευρώ. Δανεισμός 38 εκατ (Μ) και 7,72 εκατ. (ΒΡΑΧ.)

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: +13 εκατ. από -16 εκατ. ευρώ το 2017. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +3,4 εκατ. ευρώ περίπου από +21,6 εκατ. ευρώ το 2017. ΑΥΛΑ: 53 εκατ. ευρώ από 36,24 εκατ. ευρώ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 79,75 εκατ. από 65,6 εκατ. ευρώ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 98,4 εκατ. από 86 εκατ. ευρώ. ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ: 0,1431 ευρώ και καθαρή απόδοση 1,8%.

ΙΑΣΩ: Στα 25,1 εκατ. ευρώ τα EBITDA σε pro forma βάση. Στα 79 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός. Mε E/V προς EBITDA 10,4 φορές αποτιμά τον όμιλο η Oaktree που κατέθεσε προαιρετική δημόσια προσφορά στα 1,5000 ευρώ ανά μετοχή.

AEGEAN AIRLINES: Σύσταση ΑΓΟΡΑ και την τιμή-στόχο των 10,5000 ευρώ για τη μετοχή της από την HSBC σε έκθεσή της μετά και τα αποτελέσματα 2018. Τα αποτελέσματα του 2018 διαμορφώθηκαν καλύτερα των εκτιμήσεων λόγω της μείωσης κόστους και της αποδοτικότητας της εταιρίας, ενώ και το μέρισμα ξεπέρασε τις προβλέψεις. Η μετοχή είναι ελκυστική καθώς διαπραγματεύεται με discount 54% σε σχέση με τον κλάδο, παρά το γεγονός ότι έχει πιο υψηλό μέρισμα και το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί. ΤΙΜΗ: 8,3200 ευρώ και Κ/φση 594,2 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 6,5%!

PROFILE: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2018 ανήλθε σε €13,8 εκατ. αυξημένος κατά 20% συνέπεια των νέων έργων. Τα EBITDA ανήλθαν σε € 4,1 εκατ. από τα € 3,9 εκατ. το 2017. Τα κέρδη ανήλθαν σε € 1,3 εκατ. από € 1,0 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 23%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,1061 έναντι € 0,0867.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 18,58 εκατ., ΤΑΜΕΙΑ 7,85 εκατ. και ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 4,62 εκατ. ευρώ, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα 1,9 εκατ. ευρώ.

  • Τιμή μετοχής 2,2500 ευρώ, με την Κ/φση 26,6 εκατ. ευρώ, το p/e 20,5, με p/bv 1,43 ev/ebitda: 5,3 netdebt/ebitda: δεν υφίσταται, δείκτης δανειακής μόχλευσης: ομοίως ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ξεπερνούν τον δανεισμό κατά 3,23 εκατ. ευρώ. Στο +85% εφέτος.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- 2018: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 23,34 εκατ. ευρώ, ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 27,2 εκατ. από 23,4 εκατ. ευρώ... ΚΕΡΔΗ 1 εκατ. ευρώ και +43% Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή: 0,04006 ευρώ από 0,024434 ευρώ. ΕΒΙTDA 1,78 εκατ. από 1 εκατ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32,2 εκατ. από 26,24 εκατ. ευρώ Σύνολο υποχρεώσεων 8,88 εκατ. από 5,71 εκατ. ευρώ. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 38 χιλ. ευρώ....

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(Ι): ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 3,2 εκατ. ευρώ, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 0,58 εκατ. ευρώ από 0,3 εκατ. ευρώ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 0,49 εκατ. από θετικές 1,23 εκατ. ευρώ το 2017. Αγορά ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων -0,27 ευρώ από -0,13 ευρώ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 0,76 εκατ. από Θετικές 1,1 εκατ. ευρώ.

  • Στοιχεία μετοχής- τιμή 0,7350 ευρώ και κ/φση 17,7 εκατ. ευρώ με P/E: 17,7 το P/BV στο 0,76, το EV/EBITDA 11,4 και το NETDEBT/EBITDA: 1,8 Μέρισμα Χρηματική διανομή 0,0350 ευρώ ανά μετοχή (0,0150 μέρισμα που φορολογείται με 10% και 0,02 ευρώ επιστροφή κεφαλαίου που είναι αφορολόγητη). Καθαρή απόδοση: 4,6%.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ΙΙ): Αμοιβές και αποζημιώσεις Δ/ντικων στελεχών και μελών της Διοίκησης:  663 χιλ. ευρώ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 85 άτομα και στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 82 άτομα. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν εμπορικές απαιτήσεις αξίας 9,1 εκατ.ευρώ. Έναντι αυτών των απαιτήσεων έχουν σχηματισθεί στη χρήση απομειώσεις αξίας 80 χιλ. ευρώ και σωρευμένες απομειώσεις αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

  • Οι ασφαλισμένες απαιτήσεις της 31.12.2018, για τις οποίες θα υπάρξει πλήρης είσπραξη από την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ανέρχονται σε 4,68 εκατ. ευρώ.
  • Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν αποθέματα αξίας 12,59 εκατ. ευρώ. Έναντι αυτών των αποθεμάτων έχουν σχηματισθεί στη χρήση, υποτιμήσεις αξίας 134 χιλ ευρώ και σωρευτικά υποτιμήσεις αξίας 609 χιλ. ευρώ.

Κάλχας, ο νεότερος

Σημείωση: Οποιαδήποτε ανάλυση, σχόλιο ή άλλη πληροφορία αναφέρεται στο παρόν κείμενο, έχει σκοπό τη γενική ενημέρωση των επισκεπτών-αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή, σύσταση, πρόταση, προτροπή ή παρότρυνση για κάθε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση επί των μετοχικών αξιών που αναφέρονται.