Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 909η/8.4.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 

  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» γιατην άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («FORTHNET Α.Ε.»)», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους €5.000στην εταιρία «EUROMEDICAΑ.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. 4443/2016, λόγω μη δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών.