«Οι ραγδαίες εξελίξεις και τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν το 2017 διαμόρφωσαν ένα εντελώς νέο τοπίο στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι για τη ΔΕΗ», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Παναγιωτάκης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ είπε μεταξύ άλλων ότι το 2017 συνεχίστηκαν οι ραγδαίες εξελίξεις και σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα που διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο περιβάλλον και όρους λειτουργίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη ΔΕΗ.

  • Ολοκληρώθηκε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ.
  • Αυξήθηκαν σημαντικά οι δημοπρατούμενες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΝΟΜΕ.
  • Συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς η αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, ενώ παράλληλα εξαιρέθηκαν οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί από τα όποια διαρθρωτικά μέτρα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Άνοιξε ο δρόμος, με ενέργειες των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ολοκλήρωση επιτέλους του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Μεσοχώρας, στον οποίο έχουν επενδυθεί αδρανούντα για πλέον των 15 ετών κεφάλαια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.
  • Αποφασίστηκε η χορήγηση στη χώρα μας 25 εκατ. ευρώ δωρεάν πιστοποιητικών CO2 για τον εκσυγχρονισμό της τροφοδοσίας των νησιών. Παράλληλα όμως αποκλείστηκε η χορήγηση δωρεάν πιστοποιητικών CO2 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • - Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετήθηκαν μέτρα για την αύξηση των τιμών των πιστοποιητικών CO2, τις επιπτώσεις των οποίων ήδη βιώνουμε πολύ αρνητικά με δυσμενέστερες προοπτικές για το μέλλον.

Από την πλευρά μας, αναπτύξαμε σημαντικές δράσεις στην κατεύθυνση του στρατηγικού μας στόχου, δηλαδή τη μετατροπή της ΔΕΗ σε αποδοτική, ανταγωνιστική και έντονα εξωστρεφή επιχείρηση.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου είπε ότι: Το 2017 o κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 186 εκατ. ευρώ ή 3,6% και διαμορφώθηκε σε 4.944 εκατ. ευρώ έναντι 5.130 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς.

H λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου (χωρίς πλέον τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) διαμορφώθηκε στα 805 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης 360 εκατ. ευρώ για ΥΚΩ των ετών 2012-2016, τα οποία ταμειακά εισπράχθηκαν στο α΄ τρίμηνο του 2018.

Οι δράσεις που ανέλαβε η εταιρεία το 2017 για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας συνέβαλαν στη δραστική μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά 400 εκατ. ευρώ περίπου. Επιπρόσθετα, οι λοιπές ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένων εφάπαξ επιπτώσεων, μειώθηκαν κατά περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία της Επιχείρησης περιορίστηκε κατά περίπου 520 εκατ. ευρώ από την πρόσθετη χρέωση ΕΛΑΠΕ, το κόστος των ΝΟΜΕ, την ενεργειακή κρίση Δεκεμβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017 και την επιβάρυνση από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel, επιβαρύνσεις τις οποίες η ΔΕΗ απορρόφησε και δεν μετακύλησε στους πελάτες της.

Σε ό,τι αφορά στα βασικά λειτουργικά μεγέθη, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε κατά 2,7% στο σύνολο του έτους, εξαιτίας των αυξημένων εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων, ειδικά κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017, λόγω ελκυστικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς επίσης και λόγω της δυνατότητας εξαγωγής μέρους των αποκτηθέντων από τους Τρίτους ποσοτήτων ενέργειας σε ελκυστικές τιμές μέσω ΝΟΜΕ.
Η αύξηση της καθαρής ζήτησης, χωρίς βεβαίως τις εξαγωγές και την άντληση, ανήλθε σε 1,5%.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 86,7% το 2017 από 91,8% το 2016, ενώ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα τον Δεκέμβριο του 2017 το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 85,4% έναντι 89,8% τον Δεκέμβριο του 2016. Το μερίδιο αυτό αναφέρεται στο προϊόν, στην ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί σε ό,τι αφορά στους πελάτες, το μερίδιο της ΔΕΗ τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν πάνω από 95%, χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου ανοίγματος της αγοράς.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 56,7% της ζήτησης του συνόλου της χώρας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2016 ήταν 54,5%. Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2017 ήταν 50,2% έναντι 47,6% το 2016. Με άλλα λόγια, η ΔΕΗ έχει ήδη καλύψει τον στόχο που έχει επιβληθεί από τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι των Θεσμών.

Σε ό,τι αφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης, οι συνολικές επενδύσεις, εξαιρουμένων εκείνων για τα Δίκτυα Μεταφοράς, διαμορφώθηκαν το 2017 σε 411 εκατ. ευρώ έναντι 744 εκατ. ευρώ το 2016. Αυτό δεν οφείλεται σε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας, δεδομένου του ότι τα αυξημένα κονδύλια για επενδύσεις του 2016 αφορούν κυρίως στη δεύτερη δόση ύψους 200 εκατ. ευρώ που δόθηκε για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V, καθώς επίσης και στην αποζημίωση ύψους 144 εκατ. ευρώ των δικαιούχων για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης.

Αναφορικά με την εξέλιξη του χρέους, καταγράφηκε για ακόμα μία χρονιά σημαντική μείωση κατά 366 εκατ. ευρώ, με τις αποπληρωμές δανείων να ανέρχονται σε 690 εκατ. ευρώ και τις αντλήσεις κεφαλαίων σε 353 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω μείωση κατά 150 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στο πρώτο δίμηνο του 2018 μετά τη μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019, στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι συμφωνήθηκε με τις Τράπεζες η αναχρηματοδότηση του υπολοίπου από τα 2,2 δισ. ευρώ του Κοινοπρακτικού Δανείου, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, με ικανοποιητικούς και απολύτως λογικούς όρους, καθώς και γραμμή χρηματοδότησης 175 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις, κυρίως λόγω του σημαντικού ποσού της αναχρηματοδότησης και των αναγκών συντονισμού των πέντε Τραπεζών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.