Το νέο της 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου, ανακοίνωσε η Μυτιληναίος Α.Ε.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι:

Η «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουνίου 2018 εξέλεξε νέο 11μελές διοικητικό συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του νόμου 3016/2002.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

 1. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 2. Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Α, μη εκτελεστικό μέλος
 3. Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Β, εκτελεστικό μέλος
 4. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος
 5. Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 6. Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 7. Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 8. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 9. Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
 11. Γεώργιος Χρυσικός του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία.