Σε τρία μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης, με κοινό παρανομαστή την εξοικονόμηση στον κτηριακό τομέα, αναμένεται να εστιαστούν οι σχετικές πολιτικές για την περίοδο έως το 2020.

Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ, αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με το 4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) που ενέκρινε το ΥΠΕΝ, με βάση τα τρέχοντα 13 μέτρα πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο 2017-2020, δεν καλύπτεται ο στόχος για την ενεργειακή απόδοση, καθώς υπολείπεται κατά 35%.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα το υπουργείο προχώρησε σε ανάθεση μελέτης αξιολόγησης του βέλτιστου χαρτοφυλακίου μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης τα κύρια μέτρα πολιτικής που πρέπει να υλοποιηθούν με στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας, καθώς και την ελαχιστοποίηση του ρίσκου υλοποίησης είναι:

-Η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.
-Τα έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε ΜΜΕ και μέτρα στήριξης.
-Οι ενεργειακοί υπεύθυνοι και τα σχέδια δράσης δημοσίων κτηρίων.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος των 13 μέτρων που έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2017-2020.

Μάλιστα αναφέρεται ότι η ενσωμάτωση των μέτρων αυτών στο τελικό χαρτοφυλάκιο διατηρεί την ευστάθεια της λύσης σε πολύ υψηλά επίπεδα, ελαχιστοποιώντας την αβεβαιότητα επίτευξης των επιθυμητών εξοικονομήσεων ενέργειας.

Πάντως, για την υλοποίηση ενός εκ των βέλτιστων χαρτοφυλακίων και την παράλληλη διατήρηση του ρίσκου υλοποίησης σε χαμηλά επίπεδα, απαιτείται η ανεύρεση επιπρόσθετων οικονομικών πόρων της τάξεως των 800 εκατ ευρώ.

Παράλληλα, ενδεχόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση των μέτρων πολιτικής θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος συμμόρφωσης με το συνολικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι από το Νοέμβριο 2016 η ΕΕ πρότεινε ενίσχυση του τομέα αυτού της ενεργειακής πολιτικής, πέραν του 2020 (στόχος 20%), θέτοντας δεσμευτικό στόχο 30% για την ενεργειακή απόδοση σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030.

Για την περίοδο 2017-2020 προβλέπονται 13 μέτρα πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, που περιλαμβάνουν τόσο τη νέα εξοικονόμηση ενέργειας για τα επιμέρους έτη όσο και την σωρευτική εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί έως το 2020:

1. Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
2. Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.
3. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων
4. Έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε ΜΜΕ και μέτρα στήριξης.
5. Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001 σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.
6. Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.
7. Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης ενέργειας.
8. Δράσεις ΕΠΠΕΡΑΑ
9. Ενεργειακοί υπεύθυνοι και σχέδια δράσης δημοσίων κτηρίων.
10. ΠΕΑ – Άλλος λόγος έκδοσης
11. Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού.
12. Ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων.
13. Καθεστώτα επιβολής.

Η υλοποίηση των ανωτέρω αναμένεται να οδηγήσει στην επίτευξη του 35% του συνολικού σωρευτικού στόχου την περίοδο 2014-2020 (1.097 ktoe -τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου- επί συνόλου 3.333ktoe). Επομένως, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί συνολικά το 65% του συνολικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας (2.156ktoe) την περίοδο 2014-2020 υποδηλώνοντας την αναγκαιότητα κάλυψης ενός χρηματοδοτικού κενού της τάξεως του 35% (1.176ktoe).