Στις 17 Απριλίου αναμένεται να γίνουν οι πρώτες προκηρύξεις για τη διενέργεια-διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών (δημοπρασιών) υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς, ενώ στις 3 Ιουλίου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με την επιλογή των τελικών συμμετεχόντων.

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία για τη διεξαγωγή των πρώτων δημοπρασιών για νέους φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς.

Τα ανωτέρω αναφέρονται στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στα τεύχη προκήρυξης για τη διενέργεια των δημοπρασιών, που έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 29 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια των σχετικών με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες Υπουργικών Αποφάσεων, που έχουν υπογραφεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται να εκδοθούν σε ΦΕΚ και λόγω των στενών χρονικών ορίων και με σκοπό να επισπεύσει τις εν λόγω ανταγωνιστικές διαδικασίες, η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα τεύχη προκήρυξης (και τα παραρτήματά τους) για τις παρακάτω κατηγορίες έργων ΑΠΕ:

-Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.

-Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.

-Αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και για τις τρεις κατηγορίες η προκήρυξη θα γίνει στις 17/4, η έκδοση του προσωρινού καταλόγου συμμετεχόντων στις 13/6, τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης στις 21/6 και η ανάρτηση των οριστικών πινάκων των επιτυχόντων στις 3/7.

Πάντως, λόγω της υφιστάμενης αβεβαιότητας για τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων, και στην περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η ΡΑΕ μπορεί με απόφασή της να παρατείνει το χρόνο αξιολόγησης και να μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Σημειώνεται ότι έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους Διαχειριστές και αναμένονται άμεσα επικαιροποιημένα στοιχεία ώριμων έργων ΑΠΕ κατηγοριοποιημένων ανά τεχνολογία (αιολικά και φωτοβολταϊκά), τα οποία έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ ή/και έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και λειτουργικής ενίσχυσης αρμοδίως. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα για την κατάρτιση των προκηρύξεων των εν λόγω διαγωνισμών αναφορικά με τη μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύ και προφανώς για τον επιμερισμό της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών σταθμών στις δύο σχετικές κατηγορίες. Συνεπώς, η δημοπρατούμενη ισχύς θα καθοριστεί με ακρίβεια στις οριστικές Προκηρύξεις θεωρώντας δεδομένη την πρόθεση της Αρχής να γίνει στο μέγιστο βαθμό εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός της ισχύος με βέλτιστο τρόπο, υπό τον όρο της εφαρμογής του ελάχιστου επιπέδου ανταγωνισμού, που θα τεθεί στις προκηρύξεις.

Για τα αιολικά η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς έχει οριστεί στα 300 ΜW.