Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του προέδρου του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου και του γενικού γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Μπράχου, με την ευκαιρία της πραγματοποίηση εκδήλωσης, σκοπός της οποίας ήταν η διαρκής ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σκοπός του Μνημονίου συνεργασίας είναι:

• Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές, σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

• Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων απευθυνόμενων στην επιχειρηματική κοινότητα με την αξιοποίηση του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ και του δικτύου επαφών του Ε.Β.Ε.Α.

• Ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα όπως για την εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές- στόχους και συμφωνίες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Β.Ε.Α. με τη διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών.

• Συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή /και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την ανάπτυξη μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων συναφών προς την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας υφιστάμενες δομές ή πρωτοβουλίες αλλά και διερευνώντας νέες.

• Συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.), του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα

Στην ομιλία του ο κ. Μίχαλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ως ΕΒΕΑ, θεωρούμε ότι η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει στα επόμενα χρόνια κινητήριο δύναμη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, πάνω σε υγιείς βάσεις».

Με το μνημόνιο, αναβαθμίζεται συνολικά το επίπεδο των υπηρεσιών του επιμελητηρίου προς τις επιχειρήσεις.

- Μέσα από τη συνδιοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων για τις επιχειρήσεις, με αξιοποίηση του δικτύου των γραφείων ΟΕΥ...

- Μέσα από την επιμόρφωση, αντίστοιχα, των νέων στελεχών των ελληνικών πρεσβειών, σχετικά με τους στόχους, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων σε κάθε αγορά…

- Μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών, το συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος εξωστρέφειας, αλλά και την από κοινού αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας.