Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει η Hard Rock International για το καζίνο στο Ελληνικό απέρριψε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Η απόφασή της που γνωστοποιήθηκε προ ολίγου στις εμπλεκόμενες πλευρές, ήταν ομόφωνη, με βάση τις ίδιες πληροφορίες. Στο κείμενο 106 σελίδων της απόφασης γίνονται γνωστοί οι λόγοι της απόρριψης της προσφυγής της HRI και γίνεται δεκτή η παρέμβαση της Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Σημειώνεται πως η Hard Rock International (HRI) είχε καταθέσει τον περασμένο Φεβρουάριο προδικαστική προσφυγή, ζητώντας να ακυρωθεί η ομόφωνη απόφαση (με αριθμό 457/1/14.01.2020) της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), έπειτα από επίσης ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, να γίνει αποδεκτή η προσφορά της INSPIRE ATHENS (Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ) και να απορριφθεί η προσφορά της Hard Rock International (SHRE/SHRI, LLC) στο στάδιο αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, λόγω σοβαρών παραλείψεων στο φάκελο που κατέθεσε.

Όπως έχει πολλάκις αναφερθεί, οι ελλείψεις αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε μη αποδεκτή εγγυητική επιστολή λόγω λανθασμένης ημερομηνίας ισχύος, στην αδυναμία προσκόμισης της απαιτούμενης τραπεζικής βεβαίωσης για τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια, σε μη πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων για την κατασκευαστική εμπειρία ανάπτυξης καζίνο καθώς και σε άλλα επιμέρους ζητήματα.

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για την απόφαση της ΑΕΠΠ, το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στο σκεπτικό της απόρριψης της προσφυγής της HRI και, κυρίως, στο εάν θα υπάρξει συνέχεια, πιθανόν με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε άλλες δικαστικές και διοικητικές Αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει προειδοποιήσει ο αμερικανικός όμιλος.