Στην έκδοση 7ετούς διάρκειας ομολογιακού δανείου, έως 230 εκατ. ευρώ (με ελάχιστο ποσό τα 200 εκατ.), με «πράσινα» χαρακτηριστικά, το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προχωρά η Lamda Development.

Χτες, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό ενημερωτικό δελτίο. Η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης αναμένεται στις 5 Ιουλίου, η διάρκεια της δημόσιας προσφοράς μεταξύ 6 και 8 του μήνα, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. για τις 13 Ιουλίου.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 230 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) εκτιμώνται σε 7 εκατ. ευρώ περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 223 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν από την Εκδότρια ή/και από θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες (joint ventures) στις οποίες συμμετέχει ή θα συμμετέχει η Εταιρία ή/και εταιρίες του Ομίλου, αποκλειστικά σε Πράσινες Επενδύσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου:

Βιώσιμα κτίρια και βιώσιμοι αστικοί εξωτερικοί χώροι: Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν την ανάπτυξη και κατασκευή νέων κτιρίων ή την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του Ομίλου (ήτοι εμπορικά κέντρα και μαρίνες ή/και υφιστάμενα κτίρια εντός του Μητροπολιτικού Πόλου), τα οποία έχουν ή θα αποκτήσουν διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας ή θα βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, μειώνοντας την ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας ή/και την προσαρμογή τους σε συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών εξωτερικών χώρων που θα διασφαλίζουν τους φυσικούς πόρους και θα συμβάλλουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα κριτήρια του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου.

Οι επενδύσεις σε βιώσιμα κτίρια και βιώσιμους αστικούς εξωτερικούς χώρους, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μερικώς από τα κεφάλαια του ΚΟΔ, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν επενδύσεις σε κτίρια που θα λάβουν τις διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας LEED “Silver” ή παραπάνω, BREEAM “Very Good” ή παραπάνω, εφαρμογή οικονομικά βέλτιστων μεμονωμένων ή δέσμης μέτρων ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων που βελτιώνουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, όπως η προσθήκη μόνωσης σε υφιστάμενα στοιχεία του κελύφους των κτιρίων, η εγκατάσταση, αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC) και θέρμανσης νερού, με τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και η εγκατάσταση και αντικατάσταση ενεργειακά αποδοτικών πηγών φωτισμού, η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Για τις επενδύσεις της εν λόγω κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από €85 εκατ. έως €110 εκατ. των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ, μέχρι το τέλος του έτους 2025.

Πράσινη ενέργεια: Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μερικώς από τα κεφάλαια του ΚΟΔ, αφορούν στην αδειοδότηση, απόκτηση (όπως ενδεικτικά αγορά οικοπέδου, εξαγορά εταιρίας κ.λπ.), κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και εγκαταστάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή/και παραγωγής υδρογόνου και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας (εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύεται ενέργεια από ΑΠΕ ή υδρογόνο και επιστρέφεται αργότερα), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Έργου του Ελληνικού αλλά και των υπολοίπων ακινήτων του Ομίλου (εμπορικά κέντρα, μαρίνες). Οι επιλέξιμες ΑΠΕ θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ηλιακή, την αιολική, την γεωθερμική και την υδροηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές. Για τις επενδύσεις της εν λόγω κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από €65 εκατ. έως €85 εκατ. των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ, μέχρι το τέλος του έτους 2025.

Έξυπνη πόλη: Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν την απόκτηση, κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στο Έργο του Ελληνικού με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδατικών πόρων. Οι επενδύσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μερικώς από τα κεφάλαια του ΚΟΔ, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν έξυπνα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, υδάτινων πόρων, πρόληψης και ελέγχου ρύπανσης, βιώσιμων μεταφορών ή/και συστήματα που εξυπηρετούν σκοπούς κυκλικής οικονομίας. Για τις επενδύσεις της εν λόγω κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από €45 εκατ. ως €60 εκατ. των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ, μέχρι το τέλος του έτους 2025. 

Όπως σημειώνεται, για τις υπ΄αριθμ. (ii) και (iii) κατηγορίες επενδύσεων σε περίπτωση επιστροφής των κεφαλαίων στην Εκδότρια, η οριστική χρήση των κεφαλαίων θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις υπό (ii) και (iii) προαναφερθείσες κατηγορίες, η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων ύψους έως €35 εκατ. δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων (από την Εταιρία σε θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει ή θα συμμετέχει η Εταιρία ή/και θυγατρικές του Ομίλου), που θα χρηματοδοτήσουν Πράσινη Ενέργεια έως €25 εκατ. ή/και Έξυπνες Πόλεις έως €10 εκατ., όπως αναφέρονται στο Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου. Η μετατροπή των ομολογιακών δανείων σε μετοχές θα προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους 2025.

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε σχετικό μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο δεν μετατραπεί σε μετοχές, θα αποπληρωθεί και τα κεφάλαια θα επιστρέψουν στην Εκδότρια μέχρι το τέλος του 2025. Τα κεφάλαια αυτά στη συνέχεια θα χρηματοδοτήσουν Πράσινες Επενδύσεις σε Πράσινη Ενέργεια έως €25 εκατ. ή/και Έξυπνες Πόλεις έως €10 εκατ., όπως αυτές αναφέρονται στο Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου, μέχρι τα μέσα του 2026. Επομένως, το χρονοδιάγραμμα χρήσης των εν λόγω αντληθέντων κεφαλαίων για τις κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων (ii) και (iii) θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ΚΟΔ (ήτοι άντληση κατ' ελάχιστο ποσού €200 εκατ.), το υπολειπόμενο ποσό ύψους έως €30 εκατ. θα αφαιρεθεί από την υπ’ αριθ. (i) έως €10 εκατ., από την υπ’ αριθ. (ii) έως €15 εκατ., από την υπ’ αριθ. (iii) έως €5 εκατ., με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρονται.