Δεν έχει αιτηθεί την παράταση της διαδικασίας σχετικά με την διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, διευκρινίζει ο Όμιλος EXIN, διαψεύδοντας δημοσιεύματα και σημειώνει ότι κατατέθηκαν τα συμπληρωματικά έγγραφα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε συνάρτηση με αμοιβαία συμφωνημένα χρονικά πλαίσια, κατατέθηκαν την 31η Ιανουαρίου συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία ζητήθηκαν, πλέον του κατατεθειμένου από τη 10η Ιανουαρίου φακέλου.

Τα συμπληρωματικά έγγραφα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- προτεινόμενη οργανωτική και επενδυτική δομή

- χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

- αποδεικτικά στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας.

Ο Όμιλος EXIN, με την ανακοίνωση του καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αναφερθούν στα επίσημα νομικά έγγραφα που διέπουν τη διαδικασία και τα οποία ορίζουν ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Μαρτίου 2018.

Οποιαδήποτε αναφορά σε διαφορετική ημερομηνία είναι λανθασμένη.

Ο Όμιλος EXIN, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παραμένει προσηλωμένος στη διαδικασία, τηρώντας όλες τις ρήτρες εμπιστευτικότητας που έχουν αναληφθεί και την ολοκλήρωση της συναλλαγής.