Αύξηση κερδών κατά 9,34% στα 3,58 εκατ. ευρώ, του ενοποιημένου τζίρου 6,22% στα 41,84 εκατ. ευρώ και των EBITDA κατά 17,71% στα 7,74 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,841 εκατ. ευρώ, έναντι 39,390 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,22% και ο εταιρικός σε 36,595 εκατ. ευρώ, έναντι 34,903 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 4,85%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 7,743 εκατ. ευρώ, έναντι 6,578 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,71% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,392 εκατ. ευρώ έναντι 6,666 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,89%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 5,387 εκατ. ευρώ, έναντι 4,657 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 15,68% και για την Εταιρεία σε 5,815 εκατ. ευρώ έναντι 4,750 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 22,42%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 3,582 εκατ. ευρώ, έναντι 3,280 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,21% και για την Εταιρεία σε 4,102 εκατ. ευρώ, έναντι 3,376 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 21,5%.

ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 3,582 εκατ. ευρώ, έναντι 3,276 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, αυξημένα κατά 9,34%.