Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το πρώτο τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν σημαντική αύξηση της τάξης του 42% και ανήλθαν στα 17,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, όπως φαίνεται από τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2018 που ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της MIG.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 5% και ανήλθαν στα 249,8 εκατ. ευρώ παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου.

Η αύξηση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης του EBITDA σχεδόν από το σύνολο των θυγατρικών του Ομίλου. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 53% και ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG επισημαίνονται τα εξής:

ATTICA: Η σημαντική ενίσχυση του μεταφορικού έργου σε όλες τις κατηγορίες εσόδων σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2017 (+10%) είχε θετικό αντίκτυπο στις ενοποιημένες πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα 49,4 εκατ. ευρώ έναντι 44,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου 2017. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 67% και ανήλθαν σε ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,0 εκατ. ευρώ το Α’ Τρίμηνο 2017, παρά τη διατήρηση της αυξητικής πορείας των τιμών των καυσίμων κατά το Α’ Τρίμηνο του 2018. Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι τρείς πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση από τα υπόλοιπα τρίμηνα του έτους.

VIVARTIA: Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 4,5% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2017 με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων του Ομίλου. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €6,0 εκ. μειωμένα κατά 0,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2017. Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τον κλάδο γαλακτοκομικών και είναι απόρροια των αυξημένων δαπανών διαφήμισης και προώθησης στα πλαίσια ενίσχυσης της παρουσίας του Ομίλου στην αγορά τυροκομικών. Ο Όμιλος Vivartia με τη θετική πορεία των πωλήσεών του κατάφερε να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς του και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας.

ΥΓΕΙΑ: Διατήρηση της αυξητικής πορείας των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του Α’ Τριμήνου του 2017 και ανήλθαν σε 55,9 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2017 και ανήλθαν σε 11,5 εκατ. ευρώ (11 εκατ. ευρώ το 2017). Η διοίκηση του Ομίλου Υγεία υλοποιώντας το πλάνο μακροπρόθεσμης στρατηγικής που έχει θέσει, επιτυγχάνει αυξητικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας και διατηρεί την κυρίαρχη θέση του Ομίλου στον κλάδο υγείας.

SingularLogic: Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και επιστροφή σε θετικό αποτέλεσμα EBITDA. Η σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης σε συνδυασμό με την έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά 5% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2017 και να ανέλθουν στο ποσό των 9,1 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ του Α’ Τριμήνου του 2017. Η διοίκηση του Ομίλου SingularLogic παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης προκειμένου να αυξήσει την λειτουργική του κερδοφορία και να βελτιώσει το σύνολο των χρηματοοικονομικών του μεγεθών.