Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως το ποσό των 6.500.000 ευρώ, με διάρκεια έως 10 έτη και μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 3,00%, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Paperpack ΑΒΕΕ.

Παράλληλα, ενέκρινε τη σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου και του προγράμματος (όροι) και των παραρτημάτων αυτής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αποπληρωμή θα γίνει σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις, τα ποσά των οποίων, καθώς και το ποσό που θα καταβληθεί με την τελευταία δόση στη λήξη του δανείου, θα καθοριστούν από το ΔΣ της εταιρείας. Επίσης, θα παρασχεθούν εξασφαλίσεις υπέρ του εκπροσώπου για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών, συνιστάμενες σε εγγραφή προσημείωσης επί του ακινήτου που θα αγοραστεί και εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις εξασφαλίσεις που θα ζητηθούν. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και τη χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης της εταιρείας στο νέο ακίνητο.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε, όπως παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους έκδοσης του δανείου και να ορίσει εκπρόσωπό του που θα υπογράψει τη σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου και του προγράμματος (όροι) και των παραρτημάτων αυτής.

Τέλος, η γενική συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου, αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους έκτακτου μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αποτελεί μέρος από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, που θα λάβει κάθε μέτοχος, αφού αφαιρεθεί ο φόρος μερισμάτων 15%, ανέρχεται σε 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει, μέσω τράπεζας, την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.