Στην πρόωρη αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών τού Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού 19.995.575,10 ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 12-7-2007, θα προβεί η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ΜΟΔ διαιρείται σήμερα σε 1.717.598 ονομαστικές άυλες ομολογίες, μετατρέψιμες σε ονομαστικές μετοχές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 13,76 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).

Η αποπληρωμή του ΜΟΔ θα πραγματοποιηθεί μερικώς από το προϊόν έκδοσης του νέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας ύψους έως 19.357.122 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10-9-2018.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, η εταιρεία θα αποδώσει στους ομολογιούχους δανειστές το 100% της ονομαστικής αξίας που αντιστοιχεί στις ομολογίες που προπληρώνει, δηλαδή 13,76 ευρώ ανά ομολογία προσαυξημένη κατά 3,08%, ήτοι 14,18 ευρώ προ φόρων ανά ομολογία. Ο φόρος που αναλογεί στην προσαύξηση του 3,08% θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο ελληνικό Δημόσιο.

Λόγω της ολικής πρόωρης αποπληρωμής του ΜΟΔ δεν θα δύνανται να εξυπηρετούνται από την εταιρεία τυχόν δικαιώματα μετατροπής. Η πρόωρη αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών του ΜΟΔ θα λάβει χώρα στις 26-10-2018 μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ακύρωση των ομολογιών και η διαγραφή τους από το ΧΑ λόγω ολικής εξόφλησης.

Η ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι 23-10-2018 και η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της ολικής αποπληρωμής των ομολογιών του ΜΟΔ (Record date) 24-10-2018.