Κέρδη ύψους 64,7 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Εθνική Πανγαία, το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι κερδών 41,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 57,0%.

Αναλυτικά από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Πανγαία φαίνεται ότι o κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 4,8% και ανήλθε σε 60,7 εκατ. ευρώ έναντι 57,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από 49,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017 σε 51,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 (αύξηση 3,5%). Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε 29,7 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 6,9 ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2017.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2018 ανήλθε σε 1.236,1 εκατ. ευρώ ή 4,84 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.227,6 εκατ. ευρώ και 4,80 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Την 30η Ιουνίου 2018 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 345 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.039 χιλ. τ.μ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία, δύο στην Κύπρο και ένα στη Βουλγαρία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2018 ανερχόταν 1.656 εκατ. ευρώ (31.12.2017: 1.581 εκατ. ευρώ).

Η εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση για τη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.nbgpangaea.gr.