Η Marafest απέκτησε δικαιώματα επί των καταθετικών λογαριασμών της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου σε χρόνο μεταγενέστερο του κουρέματος, διευκρινίζει η MIG απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποστηρίζει ότι η αίτησή της εμφανίζει τεράστια κενά.

Στην ανακοίνωσή της η Marfin σημειώνει τα εξής:

Σε συνέχεια σχετικής Ανακοίνωσης της ημερ. 1.10.2018 σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG») ανακοινώνει ότι η αίτηση βάσει της οποίας εκδόθηκε την Παρασκευή 28.9.2018 διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Αμμοχώστου έχει ως αντικείμενο αξίωση αποζημιώσεως λόγω του «κουρέματος» των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες που έλαβε χώρα τον Μάρτιο 2013.

 Η αιτήτρια εταιρεία φέρεται να μην ήταν αρχικά δικαιούχος, αλλά να απέκτησε δικαιώματα επί καταθετικών λογαριασμών που τηρούνταν στην Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου σε χρόνο μεταγενέστερο του κουρέματος. Παρά το πρώιμο στάδιο της διαδικασίας, η MIG εκτιμά, πέραν του ότι δεν συντρέχει πραγματικός λόγος ευθύνης της για το «κούρεμα» των καταθέσεων, ότι η μονομερής αίτηση της (αγνώστων λοιπών στοιχείων) αιτήτριας «MARAFAST TRADING LIMITED» αποτελεί ανακύκλωση ισχυρισμών από παλαιότερες κυπριακές διαδικασίες και εμφανίζει τεράστια κενά.

 Αξιολογώντας τα ανωτέρω η MIG συνεχίζει τη στρατηγική της, όπως ήδη έχει ανακοινώσει, εν αναμονή οριστικών εξελίξεων στις δικαστικές διαδικασίες.