Την αγορά 10.500 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 79.650,72 ευρώ, μέσω της Eurobank Equities ανακοίνωσε η Grivalia Properties.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι: «Η Εταιρεία Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ («Η Εταιρεία») ανακοινώνει σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2018, προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 09.10.2018 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης 7,59 ευρώ ανά μετοχή, 10.500 μετοχές συνολικής αξίας 79.650,72 ευρώ.»