Στη σύσταση νέας εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία Flexopack France, στη Λυών (Lyon) της Γαλλίας προχώρησε η Flexopack AEBE Πλαστικών.

Η νέα αυτή εταιρεία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την κυπριακή θυγατρική «Flexopack International Limited» (100% ελεγχόμενη από την Flexopack AEBE Πλαστικών).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σύσταση της νέας εταιρείας εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για τη στοχευμένη διεύρυνση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παγκοσμίου δικτύου διανομής και διάθεσης των προϊόντων του. Επίσης, αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας του ομίλου στη συγκεκριμένη γεωγραφική επικράτεια, καθώς και στην πληρέστερη, αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αγοράς.