Εξαιρετικό αποδείχθηκε το 2018 για τον Όμιλο AS Company, ο οποίος πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων και κερδών, βελτιώνοντας όλα βασικά οικονομικά του μεγέθη, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ρευστότητας.

Σε 27,016 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2018 οι πωλήσεις του Ομίλου AS Company έναντι 25,954 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 4,1%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,493 εκατ. ευρώ το 2018, έναντι 4,244 εκατ. ευρώ το 2017. Η αύξηση του μικτού κέρδους κατά 47,4%, σε συνδυασμό προς την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους πωληθέντων και των χρηματοοικονομικών εξόδων, οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 5,9% και των κερδών προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 5,4%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο όμιλος αποπλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού του, ο οποίος κατά το κλείσιμο της χρήσης 2018 διαμορφώθηκε σε 0,097 εκατ. ευρώ έναντι 2,021 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το 2018 η εταιρεία προέβη σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,05 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 656.301 ευρώ.

Επίσης, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν το 2018 σε 5,106 εκατ. ευρώ έναντι 4,676 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 9,2%, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στη μητρική σε ανήλθαν σε 5,215 εκατ. ευρώ το 2018, έναντι 4,292 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 21,5%.

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων, σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 13,728 εκατ. ευρώ έναντι 11,281 εκατ. ευρώ, της προηγούμενης χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα προτείνει προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 918.821,40 ευρώ.