Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο μισό του 2019 δημοσιοποίησε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ενώ το ίδιο έγινε και με την ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Και οι δύο επιχειρήσεις κατέγραψαν καθαρή κερδοφορία της τάξεως των 19,9 και 39,4 εκατ., αντίστοιχα.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. :

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 – 30 Ιουνίου 2019αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 19,9 εκατ. ευρώ.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά το Α’ εξάμηνο ανέρχονται στις 175 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 172 χιλιάδες ευρώ και αντιστάθμισαν μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,086 ευρώ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στα 26,6 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 2,76%. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.:

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το Α’ εξάμηνο του 2019, μειώθηκαν κατά0,7εκατ.ευρώ, λόγω των μειωμένων τιμολογήσεων των Δικαιωμάτων του Συστήματος. Οι λοιπές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2εκατ. Ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από εργολαβίες και από ληφθείσες συμμετοχές πελατών και της έλλειψης εσόδου από ενοίκιο οπτικών ινών.

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των Αποσβέσεων, ανήλθαν σε36,3εκατ.ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 60,1% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη απελευθέρωση πρόβλεψης του Α’ εξαμήνου 2018 (22,0 εκατ. Ευρώ) σε σχέση με την απελευθέρωση  πρόβλεψης  του  Α’  εξαμήνου  2019  (3,5  εκατ.  Ευρώ).Οι  αμοιβές  προσωπικού εμφανίζονται μειωμένες κατά 7,8 εκατ. Ευρώ, λόγω της μείωσης των προβλέψεων που αφορούν στην εφαρμογή του προγράμματος καθορισμένων αποδοχών (ΔΛΠΧ 19) αλλά και σε προβλέψεις για μη ληφθείσες άδειες (συνολικά 2 εκατ. Ευρώ το Α’ εξάμηνο 2019 έναντι 9,7 εκατ. Ευρώ το Α’ εξάμηνο 2018), καθώς και της μείωσης της μισθολογικής δαπάνης του τακτικού προσωπικού, ως αποτέλεσμα του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης που πραγματοποιήθηκε το 2018.

Ειδικότερα, τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ μετά από φόρους για το 1ο εξάμηνο 2019 (εξαιρώντας τις προβλέψεις καθώς και τις προβλέψεις στο κόστος μισθοδοσίας) διαμορφώνονται σε 38,2 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 εκ. ευρώ (+7,0%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 12,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 89,8 εκατ. ευρώ. 

Στη δήλωση του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μ. Μανουσάκης τονίζει:

 «Κατά την ανάληψη την καθηκόντων μας θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα την επίσπευση και έγκαιρη
υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ. Αυτό με την σκληρή δουλειά όλων στην Εταιρία το κάναμε πράξη. Τώρα είναι η ώρα για την επόμενη πρόκληση - την ισχυροποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας. Είμαστε πεπεισμένοι, πως με τις κατάλληλες ενέργειες που ήδη υλοποιούνται και την ενεργή συμμετοχή του δυναμικού του ΑΔΜΗΕ, και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί.»

Προοπτικές

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένει ότι η ευνοϊκή τάση του πρώτου εξαμήνου θα διατηρηθεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του 2019, σε συνδυασμό με την ομαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής από τη θυγατρική «Αριάδνη Interconnection», επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί.

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της χάραξης νέων στρατηγικών αναχρηματοδότησης έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των επιχειρησιακών και επενδυτικών αναγκών της για τα επόμενα χρόνια. Διαθέτει δε ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων, το οποίο σε συνδυασμό με την ενεργή διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων ενισχύει το χρηματοοικονομικό προφίλ της ώστε να εφαρμόσει από θέση ισχύος το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα.

Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες των δυο τελευταίων ετών. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν υλοποιηθεί προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς και αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος δανεισμού, αλλά και νέα χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους.

Το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2018 υπολογίζεται σε περίπου 8,8 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2019 υπολογίζεται σε περίπου 5,4 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το συνολικό όφελος για την Εταιρία, το οποίο θα αποτυπώνεται σταδιακά στα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων, θα φτάσει αθροιστικά τα περίπου 14 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση, μη λαμβάνοντας υπόψη το κόστος μισθοδοσίας των νέων υπαλλήλων που θα προσληφθούν, το οποίο θα είναι ωστόσο μειωμένο.

Σε ότι αφορά τα χρηματοοικονομικά έξοδα, καθώς και την ενεργή διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων, παρουσιάζεται σαφής βελτίωση των Καθαρών Χρηματοοικονομικών Δαπανών το 1ο εξάμηνο του 2019 σε 2 εκ. ευρώ, από 6,1 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο (εξαιρώντας την θετική επίδραση των 2 εκ. ευρώ στα χρηματοοικονομικά έσοδα, από προεξόφληση απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου).