Η Πέμπτη, 5 Μαρτίου, ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στην επιστροφή 0,17 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Τέρνα Ενεργειακής, σε συνέχεια ισόποσης αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

 

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 (record date) και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020. Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω τραπέζης η οποία θα πιστώσει τους λογαριασμούς των χειριστών και σχετικές λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 30 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να γίνει πριν την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την τελική εγκριτική απόφαση.