Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων, κατά το ποσό των €2.850.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 9.500.000 κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης και τιμή διάθεσης € 4,35 ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την από 20.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. περί διακοπής των αγορών ιδίων μετοχών, κατ' εφαρμογήν του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 18.04.2016, καθώς και την ακύρωση όλων των ιδίων 4.895.464 μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €1.468.639,20.

Παράλληλα, η Γ.Σ. ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι η αγορά έως 11.391.893 ιδίων μετοχών.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:

Συνήλθε σήμερα, 9/2/2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 90 Μέτοχοι κομιστές 86.316.272 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 78,96% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 86.316.272 ενέκρινε την από 20.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. περί διακοπής των αγορών ιδίων μετοχών, κατ' εφαρμογήν του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 18.04.2016, καθώς και την ακύρωση όλων των ιδίων 4.895.464 μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.468.639,20.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 86.316.272 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων, κατά το ποσό των € 2.850.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 9.500.000 κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης και τιμή διάθεσης € 4,35 ανά μετοχή, το δε ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 38.475.000) να αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 86.081.025 υπέρ (99,73% επί των παρισταμένων) και 235.247 αποχή (0,27% επί των παρισταμένων), σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, ενέκρινε όπως προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού το εξής εδάφιο:

"Με την από 9 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 1.468.639,20) με την ακύρωση 4.895.464 ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (31.325.680,80 €) και διαιρείται σε εκατόν τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (104.418.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 2.850.000) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000) κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία και τιμή διάθεσης εκάστης τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 4,35), το δε ποσό των ευρώ τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 38.475.000) ήχθη σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 34.175.680,80) και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (113.918.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία."

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 86.316.272 ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι η αγορά έως 11.391.893 ιδίων μετοχών με σκοπό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3604/2007, τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής καθώς και με κάθε αποδεκτή πρακτική.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 8η Φεβρουαρίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €).

Η Γενική Συνέλευση παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση για την τήρηση όλων των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.

Θέμα 5ο: Με ψήφους 85.883.522 υπέρ (99,50% επί των παρισταμένων), 172.750 κατά (0,20% επί των παρισταμένων) και 260.000 αποχή (0,30% επί των παρισταμένων) η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την εκλογή του Gagik Apkarian του Serop ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αριστείδη Ντάση.