Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2020 γνωστοποίησε η ΕΥΔΑΠ, με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση κατανάλωσης και κύκλου εργασιών, ωστόσο να έρχεται αντιμέτωπη με έκτακτες ζημίες. 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 330,3 εκατ. ευρώ από 323,7 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% (+6,6 εκατ. ευρώ). Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε στα 399,7 εκατ. κυβικά μέτρα από 392,3 εκατ. κυβικά μέτρα το 2019 (+1,9%).

Η χρήση του 2020 χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις:

Πρώτον, από την πρόβλεψη για το επιπλέον τίμημα του αδιύλιστου νερού της περιόδου 2013 έως 2020, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας.

Δεύτερον, από τη μεταβολή των απαιτήσεων πελατών της Εταιρείας, που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19 και οδήγησε στην ανάγκη σχηματισμού επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 11,4 εκατ. € (2,6 εκατ. € το 2019). 

Στο πλαίσιο της τακτοποίησης του επιπλέον τιμήματος αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013 έως 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών  συμβούλων, η Εταιρεία, προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013-2020, ύψους € 157,5 εκατ., η οποία επιβαρύνει εφάπαξ τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.  Σημειώνεται ότι, ισχυρή παραμένει η ταμειακή θέση της Εταιρείας, με 462 εκ. ευρώ ταμειακά και ταμειακά ισοδύναμα.

Για το έτος 2020, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε ποσό  Ευρώ 22,2 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων. Για τα έτη 2013 έως 2019 σχηματίστηκε πρόβλεψη συνολικού ποσού Ευρώ 135,3 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται  στο κονδύλι Λοιπά Έξοδα.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω δύο μεταβολών συνετέλεσε στη μείωση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά -164,8 εκατ. € (-153%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα  -57,1 εκατ. € από 107,7 εκατ. € το 2019. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο -17,3% από 33,3% το 2019.

Σημειώνεται ότι χωρίς τις δύο επιμέρους αυτές προβλέψεις για το αδιύλιστο νερό, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) θα είχαν διαμορφωθεί σε 100,4 εκατ. € έναντι 107,6 εκατ. € το 2019, σημειώνοντας πτώση -7,3 εκατ. € (-6,7%).

Επιπρόσθετα, χωρίς την πρόβλεψη απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων λόγω COVID-19, αλλά και χωρίς τις δύο επιπρόσθετες προβλέψεις για το αδιύλιστο νερό στην περίοδο 2013-2020, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων, Συνολικών Αποσβέσεων και Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (Adjusted EBITDA-Ι) θα είχαν διαμορφωθεί στα 111,8 εκατ. € από 110,3 εκατ. € το 2019, αυξημένα κατά 1,5 εκατ. € (+1,4%).

Σημειώνεται επίσης ότι, το συνολικό λειτουργικό κόστος (δηλαδή το άθροισμα του Κόστους Πωληθέντων, των Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης, των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης και της Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων)  της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 13% ή +33,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 288,6 εκατ. ευρώ από 255,1 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά +20,2 εκατ. ευρώ (+12,6%) και της πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά ευρώ 8,8 εκατ. (+336%) λόγω της μεταβολής των απαιτήσεων πελατών της εταιρείας που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19.

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 35,4 εκατ. ευρώ, η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6,6 εκατ. ευρώ, η μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων κατά 0,4 εκατ. ευρώ (υποχώρηση των εσόδων από καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών και περιορισμός των εσόδων από προηγούμενες χρήσεις) καθώς και η αύξηση των λοιπών εξόδων κατά 135,5 εκατ. ευρώ οδήγησαν στη μείωση των κερδών (δηλ. ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά -164,8 εκατ. ευρώ (-153%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα -57 εκατ. ευρώ από 107,7 εκατ. ευρώ το 2019. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο -17,3% από 33,3% το 2019.

Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά -162,7 εκατ. ευρώ (-231%) και διαμορφώθηκαν σε ζημίες στα -92,2 εκατ. ευρώ από 70,6 εκατ. ευρώ το 2019. Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο -27,9% από 21,8% το 2019.

Τα κέρδη (Ζημιές) προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα -80,4 εκατ. ευρώ από 84,0 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά -196% ή -164,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας υποχώρησαν κατά -214% και διαμορφώθηκαν στα -66,1 εκατ. ευρώ από 58,1 εκατ. ευρώ το 2019. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο -20% από 17,9% το 2019.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 78,3 εκατ. ευρώ το 2019 σε 93,2 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη/ζημιές προ φόρων μειώθηκαν κατά -164,5 εκατ. €, ενώ οι προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων αυξήθηκαν κατά 168 εκατ. €. Επίσης οι προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών μειώθηκαν κατά -9,5 εκατ. € που υπερκαλύφθηκαν από τη σημαντική μεταβολή κατά +20,2 εκατ. που παρουσιάστηκε στους καταβεβλημένους φόρους (-12,1 εκατ. € το 2020 έναντι -32,3 εκατ. € το 2019).   

Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της για την περίοδο 2021-2040.  Η πρόταση συμφωνίας είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που κλείνει οριστικά τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας στο μέλλον.   Περιλαμβάνει επίσης, ρύθμιση θεσμικών θεμάτων όπως αναδιοργάνωση της Εταιρείας σε θέματα λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού, τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ και τη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του 2013-2020, χωρίς την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή.  Διασφαλίζει δε, μία τιμή αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040 που μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου 35% χαμηλότερη από την τιμή της περιόδου 2013-2020.

Αναφορικά με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα, η ελληνική κοινωνία και κατά συνέπεια και η ΕΥΔΑΠ λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότητα και ανταποκρίθηκε άμεσα στις διαμορφούμενες συνθήκες προχωρώντας σε εφαρμογή επιχειρησιακών πλάνων σε όλες τις λειτουργίες της, με γνώμονα την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, την δημόσια υγεία, αλλά και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της.

Πρόθεση της Διοίκησης της Εταιρίας είναι η διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη εις νέον ή/και επιστροφή κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους συνολικά 50 εκ. Ευρώ.  Η κατανομή θα διαμορφωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  Με βάση την τιμή κλεισίματος στις 31/12/2020, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 6,8 ευρώ/μετοχή.

Πρόγραμμα έργων ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Μεγάλο πρόγραμμα έργων της ΕΥΔΑΠ, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, στοχευμένο στην Ανατολική Αττική και τον εκσυχρονισμό του δικτύου αλλά και καλά οικονομικά στοιχεία για την εταιρεία παρά την πανδημία, ανακοίνωσαν σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Αναστάσιος Τόσιος.
«Πάμε μπροστά. Τα επόμενα είκοσι χρόνια η ΕΥΔΑΠ θα δείξει έναν σημαντικό βηματισμό» τόνισε ο Χάρης Σαχίνης και αναφερόμενος στα έργα που εκτελούνται ή προγραμματίζονται στην Ανατολική Αττική, υπογράμμισε ότι μετά τον « “ Καθαρό Σαρωνικό”, στόχος μας είναι τώρα “ Καθαρός Νότιος Ευβοϊκός”». 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από την διοίκηση της ΕΥΔΑΠ:

- Βρίσκεται σε φάση κατασκευής το δίκτυο αποχέτευσης των Γλυκών Νερών (ολοκλήρωση κατά 52%). 

- Προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης για τους Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδας, Ραφήνας-Πικερμίου, συνολικού μήκους ~ 400 χλμ, προϋπολογισμού 168 εκατ. ευρώ. 

- Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης για τους Δήμους Ν. Μάκρης -Μαραθώνα, συνολικού μήκους 190 χλμ, προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ. 

- Αναμένεται εντός διμήνου να ξεκινήσει η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Παλλήνη, μήκους 172 χλμ και προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ. 

- Αναμένεται να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για το ΚΕΛ Ραφήνας- Αρτέμιδας (προϋπ. 90 εκατ. ευρώ) και για το ΚΕΛ του Δήμου Μαραθώνα (προϋπ. 52 εκατ. ευρώ). 

- Αναμένεται να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται τα δίκτυα αποχέτευσης σε Ραφήνα και Πικέρμι.

Ανέφερε ακόμη, ότι η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της για την περίοδο 2021-2040. 

Η πρόταση συμφωνίας που κάνει η ΕΥΔΑΠ είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που κλείνει οριστικά τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας στο μέλλον. 

Περιλαμβάνει τη ρύθμιση θεσμικών θεμάτων, όπως : 
-Τη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του 2013-2020, χωρίς την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. 
-Τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ γιατί έχει, όπως είπε, μεγάλη τεχνογνωσία στο αντικείμενό της. 
-Θέματα λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού. 
-Διασφάλιση τιμής αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040, που μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου 35% χαμηλότερη από την τιμή της περιόδου 2013-2020. 

Η πρόταση, υπογράμμισε, είναι επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: την ΕΥΔΑΠ, το Δημόσιο, τους καταναλωτές νερού, τους εργαζομένους στην ΕΥΔΑΠ και τους επενδυτές. 

Τέλος, αναφορικά με τον διαγωνισμό για τα νέα έργα στην Ψυτάλλεια, ανέφερε ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους και θα έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.