Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη μερική εξαγορά ποσού 150 εκατ. ευρώ, συνολικού ποσού εκδόσεως 500 εκατ. ευρώ, 5,5% ομολογιών, λήξεως 2019. Η τιμή εξαγοράς για τις ομολογίες θα είναι 101,375% του συνολικού ύψους των ομολογιών.

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc σκοπεύει να εξαγοράσει € 150.000.000 συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000, με τοκομερίδιο 5,5% και λήξη το 2019 από κατόχους των ομολογιών. Η εξαγορά πραγματοποιείται ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της εταιρείας.

Η ημερομηνία εξαγοράς θα είναι η 23η Φεβρουαρίου 2018 και η ημερομηνία καταγραφής θα είναι η 22α Φεβρουαρίου 2018. Η τιμή εξαγοράς για τις ομολογίες θα είναι 101,375% του συνολικού ύψους των ομολογιών, πλέον των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων έως και, αλλά εξαιρουμένης της ημερομηνίας καταγραφής, ποσού € 17,11 για κάθε € 1.000 ομολογιών.