Την Παρασκευή 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Apha Bank, για να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τράπεζα καλεί τους κατόχους κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής των.

4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως και περί του ορισμού Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας του και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, της Πολιτικής της Τραπέζης για την Αποζημίωση Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της λόγω Αποχωρήσεως. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

8. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του Αποταμιευτικού Προγράμματος της Τραπέζης για την καταβολή (από την ίδια και από Στελέχη αυτής) καθορισμένων εισφορών. Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων.

9. Τροποποίηση των άρθρων 8.1, 9.2 και 14.2 του Καταστατικού.

10. Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.