Κέρδη 53,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank στο εννεάμηνο. Η τράπεζα μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 4,4 δισ. ευρώ, αύξησε τις καταθέσεις, μείωσε την εξάρτησή της από το Ευρωσύστημα. Στο 18,3 ο δείκτης κεφαλαίων CET1. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου, σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος Δ. Ματζούνης.

 

Κύριες Εξελίξεις

  • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ
  • Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 4,4 δισ. ευρώ και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 3,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα ανήλθε σε 49,5% έναντι 53,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
  • Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε 38,6 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 1,5 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Τον Νοέμβριο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,4 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 106% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έναντι 129% τον Σεπτέμβριο 2017.
  • Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 6,3 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους. Τον Νοέμβριο 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε 3,1 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε περαιτέρω σε 0,8 δισ. ευρώ από 8,4 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
  • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.329,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.
  • Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 134,8 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε 398,4 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2018.
  • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 16,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ. ευρώ, το εννεάμηνο 2018, ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.
  • Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 944,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 229 μονάδες βάσεως, έναντι 761,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017.
  • Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 163,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018. Ο Φόρος Εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε 110,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, επηρεασμένος από υψηλότερα φορολογητέα κέρδη.
  • Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 53,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 έναντι 85,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017.

Μαντζούνης: Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, συνεχίσθηκε η ποιοτική βελτίωση του Ενεργητικού της Τραπέζης μέσω της περαιτέρω μειώσεως των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, και παράλληλα προσφέραμε περισσότερες λύσεις στους Πελάτες μας για την αναδιάρθρωση των δανείων τους. Η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, με την αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητος της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ παραμένει η ισχυρότερη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η λειτουργική κερδοφορία επέδειξε αντοχή, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στο Καθαρό Έσοδο Τόκων λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, ενισχύθηκε όμως από τα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου, η οποία έχει επηρεασθεί από το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους Μετόχους μας».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα