Την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 950 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ενέκρινε η σημερινή γενική συνέλευση της Eurobank.

Το ομόλογο διαιρείται σε 9.500 ομολογίες ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ έκαστη και θα διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο και θα το καλύψει. Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα μειωθεί κατά 950.125.000 και οι τίτλοι που ενσωματώνουν τις προνομιούχες μετοχές θα ακυρωθούν.

Το ομόλογο θα έχει επιτόκιο 6,41%, πράγμα που σημαίνει ετήσια επιβάρυνση 60 εκατ. ευρώ για τη Eurobank.

Η ανακοίνωση Eurobank έχει ως εξής:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 3 Νοεμβρίου 2017, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.347.192.355 μετοχές επί 2.185.998.765 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 26.10.2017 πρόσκληση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε:

i. Την εξ ολοκλήρου εξαγορά από την Τράπεζα των 345.500.000 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3723/2008 και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 (Προνομιούχες Μετοχές), με αντάλλαγμα

(i) €125.000 σε μετρητά και

(ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000 εκδόσεως της Τράπεζας, οι οποίες αποτελούν κεφαλαιακά μέσα της κατηγορίας 2 (Tier 2), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008.

ii. Την έκδοση από την Τράπεζα ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 και το ν.3156/2003, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, διαιρούμενου σε 9.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας €100.000 εκάστη, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008 και τη διάθεση των ομολογιών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο Ελληνικό Δημόσιο και την κάλυψή τους από αυτό.

iii. Τη σύναψη της προβλεπόμενης στην παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008 σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία θα ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ως άνω εξαγορά καθώς και την έκδοση και παράδοση των ως άνω ομολογιών.

Για το ίδιο θέμα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης να καθορίσει τους ειδικότερους όρους των ομολογιών και της έκδοσής τους και να προβεί στις πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, διαδικαστικές ή άλλες πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται ή κρίνονται αναγκαίες ή πρόσφορες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των αποφάσεων και των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.