Αυξημένη κερδοφορία κατά 184,7 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Τράπεζα της Ελλάδος, για τη χρήση 2019, ενώ προτείνει και τη διανομή μερίσματος 0,6720 ευρώ προς τους μετόχους.

 

Συγκεκριμένα, τα κέρδη της ΤτΕ ανήλθαν πέρυσι στα 842,3 εκατ. ευρώ, έναντι 657,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το γενικό συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη σενική συνέλευση των Μετόχων τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, την προσαύξηση του έκτακτου αποθεματικού κατά το ποσό των 50,0 εκατ. ευρώ και τη μεταφορά ποσού 779,0 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.