Αν και είναι ακόμη νωρίς να αξιολογηθεί ο συνολικός αντίκτυπος του δεύτερου κύματος της πανδημικής κρίσης του COVID-19, είναι σαφές ότι, τους επόμενους μήνες, θα απαιτηθούν έκτακτα μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας προκειμένου αυτή να ανακτήσει την πλήρη δυναμική της. Αυτό αναφέρεται στα συμπεράσματα της 131ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ)

 

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Γεώργιο Χαντζηνικολάου, και τη γενική γραμματέα Χαρούλα Απαλαγάκη.

Οι τράπεζες παραμένουν προσηλωμένες στη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, εν μέσω της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με την ταχύτητα και τη δυναμική ανάκαμψης της οικονομίας.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, επικρότησαν το σύνολο των μέτρων που υιοθετήθηκαν από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως οικονομικό εργαλείο για τη διευκόλυνση του τραπεζικού δανεισμού των νοικοκυριών και επιχειρήσεων εντός της ΕΕ. Επιδοκίμασαν, επίσης, την ταχεία υιοθέτηση της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η ανάκαμψη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από την κρίση.

Καθώς παρατηρείται επιδείνωση των υγειονομικών συνθηκών για δεύτερη φορά από τον Μάρτιο του 2020, το ΔΣ της ΕΤΟ παροτρύνει τους νομοθέτες να εξετάσουν τη λήψη περαιτέρω μέτρων που θα αποδεσμεύσουν πρόσθετα δανειακά κεφάλαια, όπως η προσαρμογή του ανώτατου ορίου του επιπέδου - στόχου του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος των ευρωπαϊκών νομοθετικών οργάνων ήταν η δημιουργία ενός ταμείου συνολικού ύψους 55 δισ. ευρώ περίπου. Λόγω της δυναμικής μεθόδου υπολογισμού, το Ταμείο έχει συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους άνω των 70 δισ. ευρώ - μία αύξηση, η οποία δεν αντιστοιχεί στους καλυπτόμενους κινδύνους.

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση νέων εργαλείων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα δημιουργήσει η τρέχουσα κρίση, τα οποία δεν θα οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση ενός περισσότερο ρεαλιστικού πλαισίου τιτλοποιήσεων που θα συμβάλλει στην τόνωση της δευτερογενούς αγοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς ένα συμπαγές πλαίσιο για τις Εταιρείες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Companies).

Παρά το γεγονός ότι, μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, η «αρχιτεκτονική» του χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση του τραπεζικού κλάδου, κρίνεται σκόπιμη η σε βάθος αξιολόγηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητάς του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα πρέπει σε πρώτη φάση να αναβάλλει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου «Βασιλεία IV», έως ότου φανεί σε όλη του την έκταση ο οικονομικός της πανδημίας. Περαιτέρω, η ενσωμάτωση των εκκρεμών θεμάτων της Βασιλείας IV στο ευρωπαϊκό δίκαιο, θα πρέπει να γίνει δίχως σημαντικό αντίκτυπο και λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες, αλλά και με τρόπο που θα επιτρέψει στις Τράπεζες να στηρίξουν την ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν μέρος της λύσης στην παρούσα κρίση. Στηρίζουν τους πελάτες τους και την οικονομία σε μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν ελκυστικές προς τους επενδυτές, προκειμένου να συγκεντρώσουν κεφάλαια, με τον ίδιο τρόπου που προσελκύουν κεφάλαια άλλες οικονομίες, όπως λ.χ. οι ΗΠΑ.

Προέδρος ΔΣ της ΕΤΟ: Οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες είναι δυνατές και διαθέτουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΟ Jean Pierre Mustier, δήλωσε: «Οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες είναι δυνατές και διαθέτουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID 19. O κλάδος καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να ενισχύσει την ανάκαμψη ενώ ταυτόχρονα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη προβλέψεων στα δάνεια. Το βάρος παραμένει η στήριξη της πραγματικής οικονομίας, που θα εξασφαλίσει ίσες δυνατότητες επιτυχίας στους συναλλασσόμενους και στα κράτη στην αντιμετώπιση αυτών των απρόβλεπτων προκλήσεων. Ο ρόλος της ΕΤΟ είναι καθοριστικός στο να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό περιβάλλον θα εξακολουθήσει να επιτρέπει στις τράπεζες να παραμείνουν μέρος της λύσης».

Επιπλέον, το ΔΣ της ΕΤΟ ενθάρρυνε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου το συντομότερο δυνατόν. Από το ερχόμενο έτος, η UK Finance θα πάψει να είναι τακτικό μέλος της ΕΤΟ. Ωστόσο, τα μέλη της ΕΤΟ ομόφωνα αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία νέα κατηγορία μελών, προκειμένου να επιτραπεί στη βρετανική ένωση να συνεχίσει να συμμετέχει στις εργασίες της ΕΤΟ.

Τέλος, το ΔΣ της ΕΤΟ επεσήμανε ότι, ως απόρροια της πανδημίας, βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετάβαση σε μια «πράσινη» οικονομία, έχουν επιταχυνθεί και θα πρέπει να αξιοποιηθούν, προκειμένου να επέλθουν τα πλήρη οφέλη αυτών των αλλαγών. Για τη διαχείριση αυτής της μετάβασης, η Ευρώπη θα χρειαστεί μια ολοκληρωμένη και με επαρκή ρευστότητα κεφαλαιαγορά, καθώς και μια πλήρως λειτουργική Τραπεζική Ένωση. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ενθαρρύνουν τις ρυθμιστικές αρχές να επιδιώξουν αυτούς τους στόχους με ανανεωμένους στόχους.

«Για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς απαιτείται η περαιτέρω εναρμόνιση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου. Ειδικότερα σε νέους τομείς, όπως o ψηφιακός μετασχηματισμός ή η δημιουργία βιώσιμων προϊόντων, θα πρέπει να διασφαλίσουμε εξαρχής ότι, δεν θα καταλήξουμε σε ένα κατακερματισμένο καθεστώς. Μία απόλυτα κοινή αγορά θα κάνει ακόμη πιο δυνατές τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες γιατί μόνο όταν είναι δυνατές οι τράπεζες μπορούν να εγγυηθούν την αξιόπιστη παροχή μακροπρόθεσμων πιστώσεων» δήλωσε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΟ Christian Ossig.

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία: Αμφισβητεί την πρόταση Ε.Κ.Τ. για τα «κόκκινα» δάνεια

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ανησυχούν για μία αύξηση της ρυθμιστικής αβεβαιότητας από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφορά στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation, EBF) σε επιστολή της προς αξιωματούχους της ΕΕ, η οποία διανεμήθηκε σήμερα από την Ιταλική Τραπεζική Ομοσπονδία. Στην επιστολή, με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου, o διευθύνων σύμβουλος της EBF Βιμ Μις, αναφέρει ότι η πρόταση «δεν είχε καλά καθορισμένο πεδίο», καθώς δεν είναι σαφές αν μπορεί να εφαρμοσθεί στα υφιστάμενα ανοίγματα.
«Επιπλέον, οι αυστηρότερες απαιτήσεις δημιουργούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, που έχουν έκθεση εκτός της Ευρωζώνης, έναντι των τοπικών τραπεζών», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της EBF. Το σχέδιο προβλέπει, επίσης, την εφαρμογή των αλλαγών σε μία πολύ μικρή χρονική περίοδο και χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των επιπτώσεων», πρόσθεσε.
Η επιστολή εστάλη στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, την επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας Ντανιέλ Νουί και τον υπουργό Οικονομικών της Εσθονίας Τόμας Τόνιστε.

Χ.Γ.Τ.