Μέσω επίσημης ανακοίνωσης η Alpha Bank γνωστοποίησε την απόφασή της να προτιμήσει την πρόταση της Davidson Kempner European Partners LLP για την πώληση ποσοστού ως 100% στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Cepal και την απόκτηση της τιτλοποίησης Galaxy.

 

Η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 2.11.2020 ανακοίνωσής της, η Άλφα Τράπεζα Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του στις 20.11.2020, αξιολόγησε τις δεσμευτικές προσφορές, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη Συναλλαγή Τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Galaxy και την πώληση έως 100% των μετοχών της CEPAL Hellas FInancial Services ΜΑΕ Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («Συναλλαγή Galaxy»), και ανακήρυξε προτιμητέο επενδυτή την Davidson Kempner European Partners LLP.

Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικού

ς και νομικούς της συμβούλους, εισέρχεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Davidson Kempner με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη Συναλλαγή Galaxy έως το τέλος του έτους και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της επί της συγκεκριμένης συναλλαγής.