Τις εκτιμώμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 9 παραθέτει με ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η Τράπεζα, ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων το 2017 και της πρώτης εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 9 ενισχύει σημαντικά τους δείκτες κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs), ενώ παράλληλα διευκολύνει τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και την αποκλιμάκωση του εξόδου προβλέψεων στο μέλλον.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η προκαταρκτική εκτίμηση επίπτωσης της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 είναι στα 1,6 δισ.ευρώ.

• Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του Ομίλου διαμορφώνεται περίπου στο 15,5% στις 31.12.2017 pro-forma για τις αποεπενδύσεις που είναι σε εξέλιξη.

• O Όμιλος Πειραιώς θα εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων, οι οποίες καταλήγουν σε επίπτωση 5% της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 για το 2018, αντιστοιχώντας σε επίπτωση περίπου 25 μονάδων βάσης στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1.

• Οι προβλέψεις για δάνεια το έτος 2017 εκτιμώνται σε Euro 2,0 δισ. (1,2 δισ.ευρω το 4ο 3μ/2017) έναντι 1 δισ. Ευρώ το έτος 2016.

• Στις 31.12.17 ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 47% και ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) σε 75%. Pro-forma για την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, οι δείκτες ανέρχονται στο 52% και 82% αντιστοίχως.

• Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα αναλογούντα στους μετόχους, εκτιμώνται σε breakeven επίπεδο το 2017, με το αυξημένο έξοδο από προβλέψεις κατά το 4o 3μ.17 να αντισταθμίζεται από την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Σε επίπεδο μητρικής τα καθαρά αποτελέσματα του 2017 αναμένεται να είναι οριακά θετικά.

• Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της Τράπεζας μειώθηκε στα 31,3 δισ. στα τέλη Δεκ. 2017 έναντι στόχου 31,5 δισ.,ήτοι 2,5 δισ. Ευρώ χαμηλότερα σε ετήσια βάση.

• Το υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) της Τράπεζας μειώθηκε στα Euro 19,8 δισ. αντιστοίχως, έναντι στόχου 20,1 δισ., ήτοι 3,4 δισ.ευρω χαμηλότερα σε ετήσια βάση.

• Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά με σειρά δράσεων στην υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων. Ειδικά για τις τελευταίες, η Τράπεζα έχει 2 projects σε εξέλιξη: (α) 1,6 δισ. ευρω επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις (2 δις ευρώ συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού) και (β) 0,4 δισ. Ευρώ μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών πιστώσεων (2,3 δισ. συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού). Oι δύο συναλλαγές αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση στο δείκτη CET-1 κατά περίπου 20 μονάδες βάσης.