Η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επηρεάσει δεκάδες επιδόματα που δίνονται από τον ΟΑΕΔ αλλά και μια σειρά προγραμμάτων που αμείβονται με βάση τις κατώτατες αποδοχές.

 

Του Ανδρέα Πετρόπουλου

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας που προκηρύσσει ο ΟΑΕΔ, δεν συνδέεται σήμερα με τον κατώτατο μισθό, ωστόσο το υπουργείο Εργασίας εξετάζει την σύνδεση του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού με τα προγράμματα. 

Κι αυτό γιατί ο μισθός για τους ωφελούμενους του προγράμματος ανέρχεται σε 495,25 ευρώ τον μήνα για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών ο μισθός ανέρχεται σε 431,75 ευρώ μηνιαίως.

 Σήμερα ο μισθός για τους ωφελούμενους του προγράμματος ανέρχεται σε 495,25 ευρώ τον μήνα για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών ο μισθός ανέρχεται σε 431,75 ευρώ μηνιαίως.

Αναλυτικά, τα επιδόματα και οι αποδοχές που θα επηρεαστούν από την αύξηση του κατώτατου μισθού έχουν ως εξής:

 1. Παγωµένες τριετίες. Από το 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του µισθού για προϋπηρεσία που συµπληρώνεται µετά τις 14/2/2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Οσοι είχαν έως το 2012 συµπληρώσει προϋπηρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω. Το ηµεροµσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες (συνολικά 30% για 18 έτη και άνω). Οσοι εισπράττουν τον κατώτατο και τις 3ετίες που είχαν θεµελιώσει έως το 2012 θα έχουν επιπλέον αύξηση.
 2. Επίδοµα γάµου. Τουλάχιστον οι επιχειρήσεις-µέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζοµένους 10% επίδοµα γάµου. Οσοι εισπράττουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ λαµβάνουν 58,6 ευρώ επίδοµα γάµου, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα µε την αύξηση του βασικού ποσού.
 3. Επίδοµα ανεργίας. Το βασικό ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας είναι το 55% του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανόµενο 10% για κάθε προστατευόµενο µέλος (σε µηνιαία βάση το 25πλάσιο, δηλαδή σήµερα 360 ευρώ).
 4. Βοηθήµατα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας. α. Ειδικό βοήθηµα λήξης ανεργίας: 13 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας. β. Ειδικό βοήθηµα έπειτα από τρίµηνη παραµονή στα µητρώα ανέργων:15 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας. γ. Ειδικό βοήθηµα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: 15 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας. δ. Ειδικό βοήθηµα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών: 20 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας. ε. Ειδικό εποχικό βοήθηµα: Οι οικοδόµοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, οι δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες και µισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης το 70% του 35πλασίου του ηµεροµισθίου, οι µισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου το 70% του 25πλασίου του ηµεροµισθίου κλπ.
 5. Αµοιβές Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.Οι ωφελούµενοι εισπράττουν ποσό ίσο µε τις καθαρές αµοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη: 495,25 ευρώ µηνιαίως και 19,81 ευρώ ηµερησίως, αµοιβές που θα αυξηθούν αντίστοιχα.
 6. Προγράµµατα νέων θέσεων εργασίας. Η επιχορήγηση κυµαίνεται από 50% έως 70% του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους ενώ υπάρχουν και ανώτατα όρια επιδοτήσεων τα οποία αναµένεται να αναπροσαρµοστούν.
 7. Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.α. Ειδική παροχή µητρότητας: ισούται µε τον κατώτατο µισθό. β. Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 µισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.
 8. Αποζηµίωση µαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας. Η αποζηµίωση για κάθε ηµέρα Μαθητείας/Πρακτικής Ασκησης ισούται µε το 75% του υποκατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 9. Πρόγραµµα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ.Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται µε το 50% του 80% του κατώτατου µισθού.
 10. Καταβολή αποδοχών σε σπουδαστές που απέχουν από εργασία για συµµετοχή τους σε εξετάσεις:το καταβλητέο ποσό ισούται µε το 30πλάσιο του κατώτατου ηµεροµισθίου, ενώ για τους µεταπτυχιακούς µε το 10πλάσιο.
 11. Αποδοχές όσων εργάζονται µε µερική απασχόληση,εκτός κι αν εµπίπτουν σε κλαδική σύµβαση που ορίζει υψηλότερους µισθούς. Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης εξαρτώνται από τις αποδοχές του συγκρίσιµου εργαζόµενου πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας