Απορρόφηση ενωσιακής συμμετοχής της τάξης του 25% αλλά και δεσμεύσεις κονδυλίων που ξεπερνούν το 62% «μετρά» το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, συμπληρώνοντας τα δύο έτη εφαρμογής του. Η πορεία των πληρωμών.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έγινε ο μέχρι σήμερα απολογισμός της πορείας του Προγράμματος από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαπιστώθηκε σημαντική πρόοδος κατά τα τελευταία δύο χρόνια από την έγκρισή του.

Ειδικότερα, το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των μέτρων που έχουν προκηρυχθεί ξεπέρασε τα 2 δις ευρώ, ενώ περισσότερα από 3,5 δις ευρώ έχουν δεσμευθεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 62% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

Παράλληλα, οι μέχρι σήμερα πληρωμές του ΠΑΑ, ξεπέρασαν τα 1,1 δις ευρώ δημόσια δαπάνη, ενώ με τις πληρωμές που αναμένονται μέχρι το τέλος του 2017 θα φτάσουν τα 1,4 δις ευρώ. Οι πόροι αυτοί αντιστοιχούν σε απορρόφηση ενωσιακής συμμετοχής της τάξης του 25%, χωρίς να υπολογίζεται η προκαταβολή του ΠΑΑ ύψους 188,7 εκατ., που έχει ήδη καταβληθεί, και αφορά πόρους που ήδη κατευθύνονται στη αγροτική οικονομία και τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρθηκε, η πολύ καλή πορεία των πληρωμών καθιστά το ελληνικό ΠΑΑ ανάμεσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με την μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού πληρωμών τους και με απορρόφηση στον ενωσιακό μέσο όρο, παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κρατών μελών.

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα την κάλυψη από το τρέχον κιόλας έτος, του στόχου του κανόνα ν+3 για το επόμενο έτος, 2018, ενώ και για το μεθεπόμενο έτος, 2019, έχει καλυφθεί ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό υποχρέωσης πληρωμών του.