Διευρύνονται με απόφαση της διοίκησης του ΟΑΕΔ οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής 15.000 μακροχρόνια ανέργων σε δύο προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων.

Του Αντώνη Βασιλόπουλου

Σύμφωνα με τα προγράμματα που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ, το πρώτο αφορά στην πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών, προκειμένου να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων, και το δεύτερο 10.000 ανέργους σε επιχειρήσεις μέχρι 50 εργαζόμενους. Το κριτήριο που τροποποιείται έχει ως προϋπόθεση την τρίμηνη εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι την πρόσληψή τους.
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.
γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή κ.ά.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση.