Οκτώ προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης είναι «ανοιχτά» από τον ΟΑΕΔ, με στόχο την κάλυψη των μακροχρόνια ανέργων τόσο σε επίπεδο απασχόλησης, όσο και ασφάλισης.

Του Αντώνη Βασιλόπουλου

Τα προγράμματα που «τρέχουν» και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπαχθούν σε αυτά, είτε μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, είτε μέσω εργασιακού συμβούλου από τα ΚΤΕ, αφορούν:

1. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού στον δημόσιο τομέα της υγείας. Και σε αυτό, το πρόγραμμα προβλέπεται πριμοδότηση μέσω επιπλέον μοριοδότησης για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγάλης ηλικίας.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου και αφορά τουλάχιστον 12μηνη απασχόληση σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών). Θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω τω 50 ετών. Το ποσό επιχορήγησης είναι το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια της επιχορήγησης για μακροχρόνια ανέργους ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα (9) μήνες, η οποία εφόσον επιλεγεί επιφέρει δέσμευση για την επιχείρηση να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις (3) μήνες ακόμα.

4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών. Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών. Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι -ηλικίας άνω των 50 ετών- εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών. Το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια για τους μακροχρόνια ανέργους ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα (9) μήνες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης για άλλους εννέα (9) μήνες, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για τρεις (3) μήνες ακόμα χωρίς επιχορήγηση.

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, καθώς και μακροχρόνια ανέργων, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Προβλέπεται αυξημένη ημερήσια επιχορήγηση για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (€18 έναντι €15 για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών). Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις ακόμα μήνες (χωρίς επιχορήγηση).

6. Κατάρτιση και πιστοποίηση και εγγυημένης απασχόλησης ανέργων σε κλάδους αιχμής. Υλοποιείται πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 23.000 ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής (6μηνης διάρκειας) στους 10 πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και σε 60 ειδικότητες. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 24.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

7. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως δέκα (10) θέσεις που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης». Δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

8. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Σκοπός είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και το ύψος της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται : στο ποσό των 15 € για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Στο ποσό των 18 € για όσους διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και 22 €, χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια ανεργίας των δύο προηγούμενων περιπτώσεων.