Διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1-1-1993 ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων παρέχει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Με την απόφαση και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 4387/2016 (Α΄ 85), καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής και προβλέπεται ότι θα αποτελείται στο εξής από το άθροισμα δύο τμημάτων: Το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης, μέχρι την 31.12.2013 και το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από την 1.1.2014 και εφεξής.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, για το μέρος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης, μέχρι την 31η.12.2013, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους (μισθωτούς) με εισφορά, ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς, το ποσοστό αναπλήρωσης θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα και, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Επιπλέον, με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄ (για τους μισθωτούς) και ββ΄(για τους αυτοτελώς απασχολούμενους), έχουν, μεταξύ άλλων, καθοριστεί οι αποδοχές/ασφαλιστικές κατηγορίες που λαμβάνονται υπόψη στον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής που αφορά στο χρόνο ασφάλισης, μέχρι και την 31η/12/2013, για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους όλων των εντασσόμενων φορέων στον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται, για μεν τους μισθωτούς, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για δε τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα πέντε τελευταία έτη έως και την 31η/12/2013, όπως οι τιμές αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος.

Με το από 30/12/2016 έγγραφο του πρ. Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), το Ταμείο απέστειλε την υπ. αριθμ. 430/28-12-2016 (Θέμα 20ο) απόφαση του ΔΣ του τέως ΕΤΑΑ σχετικά με τον προσδιορισμό ποσοστών αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Με το σχετικό 1 έγγραφό της, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της, ως εξής: «Για τον κλάδο πρόνοιας/τομέα πρόνοιας μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (ΕΤΑΑ/ΤΠΜΕΔΕ), το ποσοστό επί των αποδοχών παλαιών ασφαλισμένων, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Τομέα για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής:

1. Για τους έμμισθους, για το χρόνο ασφάλισης:

i. Από 1/7/1979 έως και 31/12/1990, διαμορφώνεται στο 16,34% αντί του 60%

ii. Από 1/1/1991 έως και 31/12/1996, διαμορφώνεται στο 15% αντί του 60%

iii. Από 1/1/1997 έως και 31/12/2001, διαμορφώνεται στο 22,5%, αντί του 60%

iv. Από 1/1/2002 έως και 31/12/2006, διαμορφώνεται στο 30% αντί του 60%

ν. Από 1/1/2007 έως και 31/12/2013, διαμορφώνεται στο 60%

2. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους, για το χρόνο ασφάλισης:

i. Από 1/7/1979 έως και 31/12/1990, διαμορφώνεται στο 4,5% αντί του 60%

ii. Από 1/1/1991 έως και 31/12/1996, διαμορφώνεται στο 15% αντί του 60%

ιiii. Από 1/1/1997 έως και 31/12/2001, διαμορφώνεται στο 22,5% αντί του 60%

iv. Από 1/1/2002 έως και 31/12/2006, διαμορφώνεται στο 30% αντί του 60%

v. Από 1/1/2007 έως και 31/12/2013, διαμορφώνεται στο 62,14% αντί του 60%».

Μεταξύ άλλων, στην υπουργική απόφαση διευκρινίζεται ότι ως αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, μέχρι τις 31/12/1992, στους μισθωτούς/στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους, νοούνται αυτές που προκύπτουν, αν οι εκάστοτε μηνιαίες ασφαλιστέες για εφάπαξ παροχή αποδοχές/τιμές των ασφαλιστικών κατηγοριών, από την έναρξη ασφάλισής τους έως και την 31η/12/2013, αναπροσαρμοστούν, ετησίως, για το χρονικό διάστημα από το επόμενο από αυτό που αφορούν έτος, μέχρι την 31η/12/2013, κατά τη μεταβολή του εκάστοτε μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και, εν συνεχεία, προσδιοριστεί ο μέσος όρος τους.

Μετά το έτος 2013 έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από την εργασία/υπηρεσία, λόγω οριστικής συνταξιοδότησης, ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται, ετησίως, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2013, όπως ισχύει. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα.

Επισυνάπτεται η υπουργική απόφαση.