Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Tο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ δημοσιεύει ανάλυση του Χαράλαμπου Κασίμη, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Για μια νέα στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη»

Του Ευάγγελου Πιλάλη*

Η συγκεντρωτική-ολιγοπωλιακή αρχιτεκτονική του εγχώριου τραπεζικού συστήματος που προκλήθηκε πρωτογενώς λόγω του PSI (κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) σε συνδυασμό με τις ατελείς (δημόσιες και ιδιωτικές) έμμεσες ή άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις των επόμενων ετών, έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη για την καθοριστική συνδρομή αυτών των ιδρυμάτων σε ένα συμπεριληπτικό και κοινωνικά ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στις αρνητικές επιπτώσεις και στρεβλώσεις που de facto δημιουργεί στην οικονομία (και μάλιστα σε μια κρίσιμη δημοσιονομικά περίοδο) η εσφαλμένη στρατηγική για τμηματική «θεραπεία» του λογιστικού βιβλίου των εγχώριων τραπεζών τόσο ως προς το σκέλος του ενεργητικού όσο και του παθητικού.

Η εξαγωγή του προβλήματος των κόκκινων δανείων στα funds και τους servicers ήταν μεν επιβεβλημένη για την εξυγίανση του ενεργητικού των τραπεζών, αλλά δεν περιλάμβανε καμία πρόνοια (παρά τις δημόσιες εγγυήσεις του ΗΡΑΚΛΗ) για τον μετριασμό του «κοινωνικού ζητήματος» των χιλιάδων δανειοληπτών που κινδυνεύουν να χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μετά τη λήξη της περιόδου της Covid-19.

Σε αντίθετη κατεύθυνση, οι διαδικασίες του νέου πτωχευτικού κώδικα αδυνατίζουν την κοινωνική συνοχή, αφού πριμοδοτούν τη «λύση» της ταχείας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων (στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης φενάκης της «δημιουργικής καταστροφής») έναντι αυτής των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων. Τέλος, η εγκατάλειψη μιας υπαρκτής και ανθεκτικής περιμέτρου νεοφυών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από σύνθετα εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητάς τους αποστερεί πολύτιμες δυνάμεις από την παραγωγικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τιμώντας τα €57 δισ. που συνολικά έχουν κινητοποιηθεί για τη δημόσια ενίσχυση/εξυγίανση των τραπεζών από το 2008 και μετά (η μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση τραπεζών σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να περιληφθούν τα €17 δισ. σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μετά το πέρας των τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων και τα 23 δισ. εγγυήσεων του ΗΡΑΚΛΗ Ι και ΙΙ), είναι έτοιμος με ολοκληρωμένη πρόταση να επαναρυθμίσει τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα στην χώρα μας.

Η ρύθμιση αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά κανονιστικά/εποπτικά/νομισματικά πλαίσια και διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνδεσή της με το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο και τις δράσεις από τις νέες προγραμματικές περιόδους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ρύθμιση αυτή θα βάλει τα θεμέλια για ένα νέο, ενάρετο, διαφανή και βαθύ πιστωτικό/χρηματοοικονομικό κύκλο, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την αναγκαία ποικιλομορφία του.

Προϋπόθεση ως προς αυτές τις στοχεύσεις είναι η υλοποίηση έξι μεγάλων προοδευτικών μεταρρυθμίσεων/δράσεων με ουδέτερο έως θετικό δημοσιονομικό αντίκτυπο:

  1. Η ίδρυση αποτελεσματικής ενιαίας εθνικής εποπτείας,εναρμονισμένης με τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα που θα αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό, την προβληματική λειτουργικότητα, την αδιαφάνεια και τις αλληλοεπικαλύψεις. Η ΤτΕ, το ΤΧΣ (ως προς το κομμάτι της κεφαλαιακής ενίσχυσης), η Κεφαλαιαγορά, η ΕΓΔΙΧ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Τραπεζικός Μεσολαβητής και άλλες αρχές ή υπηρεσίες που θα ιδρυθούν (π.χ. credit bureau, κέντρο ελέγχου και δεδομένων τιτλοποιήσεων), θα απορροφηθούν ως αυτοτελείς ή συγχωνευόμενοι πυλώνες στην Ενιαία Εποπτεύουσα Αρχή.
  2. Η διατήρηση ισχυρής δημόσιας συμμετοχής στο μετοχολόγιο αλλά και στη διοίκησηστη μία εκ των τεσσάρων σημαντικών τραπεζών, ώστε να ασκηθεί ενεργητική πολιτική και προληπτική επίβλεψη σε στρεβλώσεις και κινδύνους νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω εναρμονισμένων τιμολογιακών και πιστοδοτικών πρακτικών. Η de facto δεσπόζουσα ολιγοπωλιακή θέση των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών σε συνδυασμό με την εξωχώρια πολυμετοχικότητα και το νέο ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο που ωθεί σε κεφαλαιακά «φθηνές» διασυνοριακές ευρωπαϊκές εξαγορές καθιστά αναγκαία αυτή τη στρατηγική επιλογή με όρους διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού και του εθνικού-δημόσιου συμφέροντος.
  3. Η παροχή πολλαπλών φορολογικών κινήτρωνγια την ενίσχυση του κεφαλαιακού αποθέματος και τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και των λειτουργικών δομών στο λεγόμενο «παράλληλο» τραπεζικό σύστημα (ΕΑΤ, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα ΑττικήςΑΤΤ 0,00%, Συνεταιριστικές, μικρές Ιδιωτικές), με ιδιαίτερη μέριμνα στη λειτουργική ολοκλήρωση και κεφαλαιακή ενίσχυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
  4. Η σύσταση ειδικού ταμείου εγγύησης αναδιαρθρώσεων κόκκινων στεγαστικών δανείων, υπό την ομπρέλα της ΕΑΤ, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια υπαγωγής και στοχευμένη-κλιμακωτή επιχορήγηση της εξυπηρετούμενης δόσης ή του κεφαλαίου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή, η στεγαστική πολιτική και η σταθεροποίηση των τιμών των ακινήτων. Η πολιτική αυτού του ταμείου διασφαλίζει τη μη κατάπτωση μέρους των εγγυήσεων του ΗΡΑΚΛΗ (βλ. έκθεση ελεγκτικού συνεδρίου σελ. 103-105), κινητροδοτεί υγιώς τα νοικοκυριά, προσδίδει υπεραξία στα κόκκινα χαρτοφυλάκια των funds/τραπεζών και απεγκλωβίζει το πολιτικό σύστημα από την ιδιότυπη υπερδεκαετή «ομηρία» του από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
  5. Η σύσταση ειδικού ταμείου αναχρηματοδότησης, αναδιάρθρωσης μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, υπό την ομπρέλα της ΕΑΤ, με έξυπνο επιμερισμό του πιστωτικού κινδύνου και των ωφελημάτων μεταξύ δημοσίου και τραπεζών/servicers στο πλαίσιο μιας σύνθετης και αντίστροφης χρηματοοικονομικής μηχανικής σε στοχευμένα χαρτοφυλάκια. Η πολιτική αυτού του Ταμείου καλύπτει αποτελεσματικά το επισημασμένο κενό παροχής ρευστότητας και βιώσιμων αναδιαρθρώσεων, ενισχύει κλαδικές πολιτικές υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας, αποτρέπει την κατάπτωση των εγγυήσεων του ΗΡΑΚΛΗ, αυξάνει σημαντικά την περίμετρο των βιώσιμων και ανθεκτικών επιχειρηματικών οντοτήτων, ενισχύει την οργανική κερδοφορία των τραπεζών/funds.
  6. Η σύσταση κοινού ταμείου ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών εταιρειών και κράτουςγια την προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα υπό την ΕΑΤ. Η πολιτική αυτού του ταμείου εξασφαλίζει επιμερισμό ασφαλιστικών κινδύνων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με προφανή αμφίπλευρα οφέλη.

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και τα καινοτόμα «παράλληλα» εργαλεία σταθεροποίησης θα αντιμετωπίσουν τις δευτερογενείς ανισορροπίες της μακροχρόνιας τραπεζικής εξυγίανσης και θα προσδώσουν βάθος στην κεφαλαιαγορά, θα δρομολογήσουν την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ευημερίας και ανάπτυξης, κατακτώντας την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα αφού θα περιορίσουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και την πιθανή παρεπόμενη δημοσιονομική εκτροπή.

Επίσης θα αναβαθμίσουν περαιτέρω την αξιοπιστία της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα προσδώσουν δημοσιονομική ορατότητα στις αγορές, θα προσελκύσουν μακροπρόθεσμους επενδυτές στις τράπεζες και στην κεφαλαιαγορά, θα καθιερώσουν όρους διαφάνειας, ομοιομορφίας και ασφάλειας στις σχετικές συναλλαγές, θα συμβάλουν στην ταχύτερη επίλυση χρόνιων παθογενειών της δημόσιας διοίκησης στο ζήτημα της απορρόφησης και της βέλτιστης κατανομής των πόρων.

* Ο Ευάγγελος Πιλάλης είναι Επικεφαλής Χρηματοπιστωτικού Τομέα ΣΥΡΙΖΑ/ Τραπεζικό Στέλεχος/ Πρώην Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Πηγή: euro2day.gr

Νέα επεισόδια στο θέμα της λειτουργίας του ρωσικού αγωγού Nord Stream 2, καθώς η Ανναλένα Μπέρμποκ, η νέα υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έσπευσε ("καλεσμένη", προφανώς κι όχι ακάλεστη) να δηλώσει ότι δεν βλέπει να ξεκινάει η λειτουργία του, αλλά η γερμανική καγκελαρία υπό τον Όλαφ Σολτς και ο νέος αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ έχουν άλλη άποψη και παίρνουν το όλο θέμα στα χέρια τους. Οι τιμές, πάντως, του φ.α. ίπτανται, χωρίς ρωσική ευθύνη. Ο ρόλος που προσέφερε ο Πούτιν στον Μητσοτάκη και οι τεράστιοι κίνδυνοι της χρήσης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης από ΝΑΤΟ-ΗΠΑ.

Του Δημήτρη Λιάτσου, διεθνολόγου, διδάκτωρα φιλοσοφίας

Η νέα ΥΠΕΞ της νέας γερμανικής κυβέρνησης σε μια πρώτη εξάσκηση «πράσινης» (μόνο;) γυμναστικής, έκανε δηλώσεις γιατί δεν πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει η λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (φ.α.),  Nord Stream-2, απ´ευθείας από τα ρωσικά παράλια της Βαλτικής θάλασσας στα γερμανικά… Ο αγωγός είναι έτοιμος από τα τέλη Οκτωβρίου και η πλήρωση του με τεχνικό φ.α έχει ολοκληρωθεί τέλη Νοεμβρίου. Ουσιαστικά, πριν βγει το 2021, ο αγωγός από καθαρά τεχνικής άποψης, μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του!

Και να, η εντελώς άπειρη (και άσχετη), σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανναλένα Βέρμποκ, ξεκινά την υπουργική της θητεία με «εξειδικευμένη» τοποθέτηση περί αγωγών και ευρωπαϊκής νομοθεσίας! Όταν οι ελλείψεις σε φ.α έχουν εκτοξεύσει τις τιμές (στο hub της Ολλανδίας οι τιμές που «έκλεισαν» για τον Ιανουάριο 2022 ξεπερνούν τα 1300 δολ/1000 κυβικά), η νεαρή ΥΠΕΞ λειτουργεί με λογική… ακτιβίστριας στο χώρο της οικολογίας!

Ο καγκελάριος, Ολαφ Σολτς, ωστόσο, έχει μακράν εμπειρία στην προηγούμενη κυβέρνηση της Μέρκελ, ήταν ένας από τα υπουργικά στελέχη που στήριξε ανοικτά την κατασκευή του αγωγού. Πόσο μάλλον τώρα που ο αγωγός είναι έτοιμος και, για κάθε προσεκτικό μελετητή, γίνεται ολοφάνερο πως το θέμα των ελλείψεων, άρα και της ακρίβειας, μπορεί να λυθεί δραστικά μόνο με την άμεση λειτουργία του αγωγού. Πενήντα πέντε δις κυβικά το χρόνο με συνεχή ροή και σταθερές τιμές η Ευρώπη δε μπορεί να τα βρει από καμμία άλλη πηγή… 

Γερμανία-Αυστρία παίρνουν τον αγωγό πάνω τους! 

Αμέσως μετά τις… αερολογίες της Γερμανίδας ΥΠΕΞ, πηγή στη γερμανική καγκελαρία δήλωσε πως από το συνεχή έλεγχο και τις ως τώρα αναλύσεις όλων των δεδομένων (και όχι ανέξοδων δηλώσεων), η εικόνα που βγαίνει είναι η εξής: η Ρωσία εκπληρώνει όλα τα συμβόλαια προμηθειών που έχει υπογράψει με κάθε μια από τις χώρες της Ε.Ε. 

Η ίδια πηγή διευκρινίζει πως το ερώτημα που τίθεται αν η Ρωσία θα μπορούσε να προμηθεύει με περισσότερες ποσότητες, δεν έχει καμμία σχέση με την εκπλήρωση των συμβολαίων! (Κάποιοι εκ του πονηρού το… συσχετίζουν ώστε να το χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα στις επιθέσεις τους κατά της Ρωσίας, την οποία κατηγορούν ότι «ευθύνεται» για τις ελλείψεις!). 

  • Δε μπορούμε να απαιτούμε από τους προμηθευτές μας περισσότερα από ότι προβλέπουν τα συμβόλαια, επιμένει η πηγή της γερμανικής καγκελαρίας! Διευκρινίζει, ωστόσο, πως με όσα συμβαίνουν σήμερα «θα  θέλαμε περισσότερες προσφορές στην αγορά ώστε να μειωθεί η ένταση»! 

«Περισσότερες προσφορές»! Δηλαδή, και από τη Ρωσία και από άλλους προμηθευτές… Αλήθεια, που είναι οι «άλλοι»; Εκείνοι που για μεγάλο χρονικό διάστημα ξόδευαν χρήμα να πείσουν την κοινή γνώμη για τον «κίνδυνο» εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία; Τι προσφορές κάνουν; Καμμία… Άρα, και η έκφραση για «περισσότερες προσφορές» ουσιαστικά  απευθύνεται στη… Ρωσία! 

Και για να μη νομίσει η Γερμανίδα ΥΠΕΞ ότι θα την αφήσουν να ξεσαλώσει για θέματα που άπτονται της ενεργειακής ασφαλείας της Ευρώπης, ο επίσης νέος καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμμερ, με δήλωση του στην εφημερίδα Welt, ξεκαθάρισε ότι αναμένει την έναρξη της λειτουργίας του North Stream-2, μέσα στα προγραμματισμένα χρονικά όρια! 

  • Ο αγωγός αυτός έχει άμεση σχέση με την Αυστρία και αποτελεί βασικό έργο που προσφέρει ασφάλεια στην Ε.Ε στις προμήθειες ενέργειας. 

Στη Βιέννη απορρίπτουν τις αμερικανικές απαιτήσεις να χρησιμοποιηθεί ο αγωγός ως εργαλείο πίεσης στη Μόσχα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.

  • Μια τέτοια προσέγγιση κάνει κακό στην ίδια την Ε.Ε, εκτιμά ο Νεχάμμερ.

Η Μόσχα έχει δηλώσει κατ´επανάληψη πως η λειτουργία του αγωγού στηρίζεται σε καθαρά οικονομικά κριτήρια, με οφέλη και για τις δυο πλευρές. Ωστόσο, το παραμύθι που εξυφαίνεται τις τελευταίες εβδομάδες περί επικείμενης στρατιωτικής «εισβολής» της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν αποτελεί παρά αφορμή για τη δυνατότητα της Ουάσιγκτον να το μετατρέψει σε «εργαλείο» διαπραγμάτευσης και πιέσεων έναντι της Μόσχας. 

Αλεξανδρούπολη, εμπλοκή σε επικίνδυνα παιγνίδια! 

Ακόμα πιο επικίνδυνο γίνεται το δεύτερο συστατικό αυτής της πολιτικής: Του σχεδιασμού εγκατάστασης στο ουκρανικό έδαφος, κοντά στα ρωσικά σύνορα, νέων σοβαρών οπλικών συστημάτων, ικανών να απειλήσουν τις ευρωπαϊκές περιοχές της Ρωσίας! Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού σημαντικός ρόλος επιμερίζεται στη βάση της Αλεξανδρούπολης που ήδη λειτουργεί ως… εφαλτήριο μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού στις όμορες χώρες των νότιων και δυτικών συνόρων της Ρωσίας! 

Μήπως εδώ βρίσκεται και η αιτία της άρνησης της Μόσχας στο ελληνικό αίτημα για οποιαδήποτε μορφή μείωσης, έκπτωσης στην τιμή του φ.α; Μια τιμή που, εκτός των άλλων, η Αθήνα κάτω από προτροπές των… συμμάχων μας απαίτησε και διαμόρφωσε, τα προηγούμενα δυο χρόνια, στη βάση της αγοράς και όχι στη βάση των συμβολαίων που είχε με τη ΓΚΑΖΠΡΟΜ! 

Ο Πούτιν αφού έδωσε μια πλήρη εικόνα στο Μητσοτάκη, αναφορικά με τις πραγματικές εξελίξεις στην Ουκρανία και τις διαπραγματεύσεις που είχε με τον πρόεδρο Μπάιντεν, πρότεινε στην Αθήνα να κρατήσει την σχετικά καλή διαχρονική σχέση της με τη Μόσχα. Ακόμα και να παίξει, αν μπορεί, ρόλο «γέφυρας» ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση! 

Εν όψει της επίσκεψης το σύνολο των κυβερνητικών μέσων ενημέρωσης «βομβάρδισαν» την κοινή γνώμη με την προσπάθεια επίτευξης μιας συμφέρουσας τιμής στο φ.α. πλην όμως ο πρωθυπουργός στο Σότσι πήρε μια γερή και ολοκληρωμένη εικόνα, πως προσεγγίζει η Μόσχα το πλέγμα των προβλημάτων που αναδύονται στις σχέσεις της με τη συλλογική Δύση… 

Εν τέλει, το ποιος, τι και πως το κατανοεί θα φανεί σύντομα. Είτε με… διορθωτικές κινήσεις στις διμερείς σχέσεις, είτε με τη διαιώνιση της κατάστασης, με ότι αυτό συνεπάγεται! Στη ζωή, πάντως, δύσκολα γίνεται αποδεκτό το λαϊκό απόφθεγμα να επιδιώκεις «αλλού να τρως και να πίνεις και αλλού να πηγαίνεις να το δίνεις….»! 

 

Ήταν την άνοιξη του 2007 που ο Καραμανλής συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη και μίλησαν «επί της ουσίας» για δυνατότητα κατασκευής θαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου(φ.α), από τη Μαύρη θάλασσα! Και ήταν τότε που η αφιχθείσα στην Αθήνα αμερικανίδα ΥΠΕΞ, Κοντολίζα Ράις, μας «προειδοποιούσε» για τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον από την εξάρτηση από έναν, κυρίως προμηθευτή, τη ρωσική Gazprom!

Υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι που έχουν οικονομικά συμφέροντα να προωθούν τη μείωση των επενδύσεων στην ενέργεια προς όφελος, τάχα, της «εναλλακτικής» στη βάση των «ανανεώσιμων πηγών»! Το που οδήγησαν οι θεωρίες μη ειδικευμένων πάνω στα λεπτά και σύνθετα ζητήματα παραγωγής ενέργειας στο σύγχρονο κόσμο, το δείχνει η βαθιά κρίση των ημερών μας. Μιλάει στο Bigbusiness.gr και τον Δημήτρη Λιάτσο, ο πατριάρχης της ιδέας της Βερόνα, Αντόνιο Φάλικο

Ενεργαιακή κρίση και ρωσικό φυσικό αέριο. Εμπορικά εμπάργκο και κυρώσεις. Πόλεμος εμβολίων. Πολεμικά μέτωπα και στρατιωτικές προκλήσεις. Με απλά λόγια, η Ερωπαϊκή Ένωση στα δίχτυα του ψυχροπολεμικού παραλογισμού

Πρόσφατα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έναν, δύο, τρεις ή και περισσότερους εργαζόμενους, θα έχουν δυνατότητα για πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, αλλά και φορολογικές απαλλαγές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα συγχωνευθούν. Πρόβαλε δε ως λόγο για αυτήν την κυβερνητική πρόθεση ότι αυτό απαιτούν οι κανόνες της σύγχρονης οικονομίας, καθώς, κατά τη γνώμη του, το μικρό επιχειρηματικό μέγεθος de facto υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και ναρκοθετεί την επιβίωση των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, θεωρεί «ξοφλημένες» τις μικρές επιχειρήσεις, εκτός εάν συγχωνευθούν. Υποστήριξε μάλιστα ότι αυτό αποτελεί και ευρωπαϊκή πρακτική.

*** Του Γ. Γεωργή, Γραμματέα του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ-ΚΗΕ

Πάγια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, παρά το αφήγημα των «start-upers» της «πράσινης ανάπτυξης» και των γκλαμουράτων επενδυτών των φαραωνικών έργων που συνδέονται με αυτήν, ήταν πάγια αξίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δανειστών και των «θεσμών»!

Ο οδοστρωτήρας των γενναία επιδοτούμενων «πράσινων επενδύσεων», είτε σε πυρόπληκτες βουνοκορφές, είτε σε παρθένους γαλάζιους οικοβιότοπους, περισσότερο επιχειρεί τη διάσωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, παρά τη «σωτηρία του πλανήτη»! Η τελευταία δεν παύει να είναι μια ευγενική, ανιδιοτελής και προπάντων επικερδής δραστηριότητα! Τι κι αν τα χαρούμενα πρόσωπα των σχετικών διαφημίσεων αδυνατούν να κρύψουν την οργή των κατοίκων των περιοχών που έρχονται αντιμέτωπες με τις ΑΠΕ;

Η εμπορευματοποίηση του κοινωνικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι ζήτημα εισπρακτικό, όπως πανηγυρίζει σύμπασας ο κυβερνητικός Τύπος προβάλλοντας το σχετικό Κυβερνητικό αφήγημα για 2,1 δις € για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Το ποσό αυτό άλλωστε η ΔΕΗ προβλέπεται να το εισπράξει από τον ΔΕΔΔΗΕ, ούτως ή άλλως, μέσα στην επόμενη τριετία! Εύκολα δε, μπορούσε να το αντλήσει με δανεισμό στις σημερινές εποχές χαμηλών επιτοκίων!

Ούτε η δια της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατάργηση του «Δημόσιου» από τη ΔΕΗ, συνιστά αναπτυξιακή καινοτομία. Η μόνη καινοτομία συνίσταται στο γεγονός πως όλα τούτα δεν ανακοινώνονται από την φερόμενη ως Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά παρουσιάζονται ως επιλογή δυο ή τριών CEO! Το δε επίμαχο 17% των μετοχών της ΔΕΗ που ιδιωτικοποιείται, αντιστοιχεί στο ποσοστό που βρισκόταν εις χείρας ΤΑΙΠΕΔ! Εντάσσονταν δηλαδή, στα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού κράτους!

 «Δεν αποτελεί ούτε εκχώρηση, ούτε ξεπούλημα, ούτε καν πώληση της εταιρείας» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος! «Και την ειωθυίαν αξίωσιν των ονομάτων ες τα έργα αντάλλαξαν τη δικαιώσει», δηλαδή «για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους άλλαζαν ακόμα και τη σημασία των λέξεων», έγραψε ο Θουκυδίδης (Γ-82.4) πριν από 2.400 χρόνια.

Νεοφιλελεύθεροι γαρ! Εκποιούν, όχι μόνο τη μόνη μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας, αλλά την ίδια την παραγωγική ραχοκοκαλιά της! Κι αυτό, όπως και το επικείμενο κλείσιμο, το 2025, της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής γίνονται προς εξυπηρέτηση της βορειοευρωπαϊκής και ιδιαίτερα της Γερμανικής βιομηχανίας ΑΠΕ. Τι; Εταίροι μας είναι! Έτσι θα τους αφήσουμε; Εμείς «κάτι θα βρούμε να κάνουμε»! Το είπε και ο Πρωθυπουργός μας (;) σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα «Bild», στις 26 Μαΐου 2020!

Αναδρομή στον εξηλεκτρισμό

Αμέσως μετά το τέλος του εμφυλίου, με τη δημιουργία της ΔΕΗ, αναπτύχθηκε γύρω της στεφάνη βιομηχανικών επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων. Στήθηκαν υδροηλεκτρικά και άλλα έργα πολλαπλού σκοπού, βιομηχανικά κέντρα, πολιτείες ολόκληρες! Μέχρι τότε, πάνω από 400 εταιρείες δραστηριοποιούνταν στον τομέα της ηλεκτροδότησης, κερδοσκοπούσαν, ανταγωνίζονταν, συγχωνεύονταν, εξαγοράζονταν!  Δεν προχωρούσαν όμως τον εξηλεκτρισμό, τον εκπολιτισμό, τον εκσυγχρονισμό έξω από τα αστικά κέντρα! Δεν ήταν αρκούντος επικερδές! Για να μπορέσει να φτάσει το κοινωνικό αγαθό του ηλεκτρισμού σε όλη τη χώρα, απ’ άκρη σ’ άκρη, χρειάστηκε να δημιουργηθεί η ΔΕΗ! Και για να είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση μεγάλων ηλεκτροβόρων βιομηχανικών μονάδων, χρειάστηκε το 1960 η ΔΕΗ να εξαγοράσει και την ΗΕΑΠ (Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών Πειραιώς), να γίνει μονοπώλιο! Ως κρατικό μονοπώλιο είχε το φθηνότερο οικιακό τιμολόγιο στην ΕΕ, και συγκριτικά ανταγωνιστικότατα τα υπόλοιπα: αγροτικό, βιομηχανικό κι εμπορικό!

Στην αναπτυξιακή αυτή πορεία δεν έλειψαν τα αντιλαϊκά σκάνδαλα, ούτε και η επιδεικτική ατιμωρησία των υπευθύνων! Εμβληματική η περίπτωση της «Αλουμίνιον της Ελλάδος», επένδυση της γαλλικής «PECHINEY». Η εταιρεία αγόραζε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής, υπό του κόστους, για δεκαετίες! Συνεχίζει δε να επωφελείται από τη σκανδαλώδη αυτή τιμολόγηση, ως τις μέρες μας -ελέω Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου- παρά το ότι από το 2005 ανήκει στον Όμιλο Μυτιληναίου, βασικό ανταγωνιστή της ΔΕΗ! Στη συγκεκριμένη τιμολόγηση, αλλά και σε άλλες διαπλοκές με τους κρατικοδίαιτους «αρίστους» του ντόπιου και ξένου «επιχειρείν» οφείλεται άλλωστε ένα καθόλου αμελητέο ποσοστό του δυσθεώρητου χρέους της ΔΕΗ, κυβερνητική τη ευθύνει! 

Αν η εθνικοποίηση των παλαιών ιδιωτικών ηλεκτρικών εταιρειών συνδέθηκε με τον καθολικό εξηλεκτρισμό, τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας, την ηλεκτρενεργειακή επάρκεια και ανεξαρτησία και τέλος, με το φθηνότερο οικιακό τιμολόγιο στην ΕΕ… Δεν είναι καθόλου περίεργο που η αντίστροφη πορεία, δηλαδή η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου και η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, η πορεία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και οι ιδιώτες επενδυτές, όλα, συνοδεύονται από αποβιομηχάνιση, υποβάθμιση ολόκληρων περιοχών καθώς κλείνουν ορυχεία και εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. Καθόλου δυσεξήγητο που συνοδεύονται από ανεργία, υποαπασχόληση κι εργασιακή ανασφάλεια. Ούτε που συνοδεύονται από συνεχείς αγοραίους «εξορθολογισμούς» τιμολογίων και ενεργειακή εξάρτηση από Τουρκία, Σκόπια, Βουλγαρία κλπ.

Ελεύθερες αγορές και Χρηματιστηριακή κερδοσκοπία

Το ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα είναι χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Το ίδιο όπως το πετρέλαιο ή το Φυσικό Αέριο! Η παραγωγή και τιμολόγησή του συνδέεται με γεωπολιτικά και κερδοσκοπικά παιχνίδια. Συνδέεται με τις συνεχείς ανατιμήσεις και την αβεβαιότητα στο εξόχως κερδοσκοπικό χρηματιστήριο του φυσικού αερίου! Με την κερδοσκοπία στις επιδοτούμενες ΑΠΕ, αλλά και στη διαχείριση του χρηματιστηρίου ρύπων, το καπέλο στα δικαιώματα εκπομπών CO2! Ακόμα και το πότε αποφασίζεται το λουκέτο στα λιγνιτικά! Η χρηματιστηριακή σπέκουλα των ημερών μας δεν περιορίζεται στη μετοχή της ΔΕΗ, ενόψει της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, αλλά αφορά και αυτή την ίδια την τιμή του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας στις πηγές της. Δηλαδή το μείγμα καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, τον επενδυτικό σχεδιασμό κλπ!

Οι ανοικτές κι ελεύθερες αγορές της ΕΕ έφεραν –αντίθετα από όσα υπόσχονταν- αυξήσεις τιμολογίων! Ακόμα, δημιούργησαν ένα νέο είδος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: Την ενεργειακή ένδεια, την αδυναμία δεκάδων εκατομμυρίων ευρωπαίων κι εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων να καλύπτουν τις ζωτικές ενεργειακές ανάγκες τους! Αν κάποτε οι κεφαλαιοκράτες δεν έκριναν αρκούντος επικερδείς τις επενδύσεις για τον εξηλεκτρισμό κι έπρεπε να αναλάβει το δημόσιο… Σήμερα, θεωρούν και πάλι ότι το κόστος για την ηλεκτροδότηση όλων είναι ασύμφορο και -με περισσό θράσος- απαιτούν από το κράτος, τους φορολογούμενους να τους εξασφαλίσει «βιωσιμότητα», δηλαδή κερδοφορία! Θυμίζουμε ότι -όχι σπάνια- με τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ έχουν αποτραπεί ΒLACK OUT, όταν οι ανταγωνιστές της είτε αδυνατούσαν, είτε έκριναν ασύμφορο να παρέμβουν! Πρόσφατα ακόμα η ΔΕΗ ΑΕ απορρόφησε αυξήσεις στα τιμολόγια, υποχρεώνοντας τους ανταγωνιστές της να πράξουν ανάλογα…

Κάποτε, όχι πολύ παλιά, η ΔΕΗ, ως κρατικό μονοπώλιο, με τριάντα χιλιάδες μόνιμους υπαλλήλους, έστεκε ασπίδα της εθνικής οικονομίας στις διάφορες ενεργειακές κρίσεις, εξασφαλίζοντας μέσα από την αξιοποίηση όλων των εγχώριων ενεργειακών πόρων, ηλεκτρενεργειακή επάρκεια και ανεξαρτησία, παρέχοντας στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει γεωπολιτικές πιέσεις και ενδεχόμενους εκβιασμούς!

Τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στη λειτουργία της μετοχοποιημένης ΔΕΗ ΑΕ διόγκωσαν την εργολαβοποίηση των εργασιών! Οι ΥΚΩ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρο ως μέσο κυβερνητικών εκβιασμών σε Διοικήσεις και συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Ούτε ο «λογιστικός διαχωρισμός», αλίμονο, ούτε οι συνεχείς αναδιοργανώσεις κι εκσυγχρονισμοί εμπόδιζαν τις αυξήσεις στα τιμολόγια! Διευκόλυναν όμως αποφασιστικά τη σαλαμοποίηση της ΔΕΗ με τη δημιουργία του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΗΑΝ και βλέπουμε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε το 34% του ΑΔΜΗΕ! Ακολουθεί  τώρα, η εκποίηση του σημαντικότερου εναπομείναντος περιουσιακού στοιχείου της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και δη σε διεθνή σπεκουλαδόρο. «Καγκουρό-βαμπίρ» το ονομάζουν οι Γερμανοί! Με την παράδοση της ΔΕΗ στα ξένα «funds», το εθνικό έγκλημα ολοκληρώνεται! Με την κίνηση αυτή η Κυβέρνηση της ΝΔ παραδίνει το λαό και τη χώρα βορά των κερδοσκόπων. Χαρακτηριστικό: η Διοίκηση της ΔΕΗ, τώρα, σε εποχή κερδοσκοπικών παιγνίων, διακήρυξε τη στόχευσή της για μεγαλύτερο EBITDA!

Θουκυδίδης και αφηγήματα

Η σημερινή ΔΕΗ ΑΕ δεν είναι παρά σκιά του παλιού της εαυτού! Με την πώλησή της όμως η Κυβέρνηση σφραγίζει τη μετατροπή της πατρίδας μας σε χώρο ασύδοτης κυριαρχίας των αγορών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εμάς και τα παιδιά μας!

Να θυμίσουμε ότι τα 70 χρόνια ιστορίας της ΔΕΗ δεν χωρούν στα βολικά αφηγήματα των διάφορων ανεκδιήγητων που διαγκωνίζονται στην εξυπηρέτηση της εκάστοτε συγκυρίας. Αφηγήματα που την κλαδεύουν στο μπόι των κοντόθωρων πολιτικών σκοπιμοτήτων που υπηρετούν. Η σκύλευσή της ΔΕΗ και του τόπου δε μπορεί παρά να συνοδεύεται και από τη σκύλευση της Ιστορίας.

«Κα ες μν κρόασιν σως τ μ μυθδες ατν τερπέστερον φανεται, σοι δ βουλήσονται τν τε γενομένων τ σαφς σκοπεν …, φέλιμα κρίνειν ατ ρκούντως ξει. Κτμά τε ς αε μλλον γώνισμα ες τ παραχρμα κούειν ξύγκειται». Δηλαδή:  «ο αποκλεισμός του μυθώδους από την ιστορία ίσως την καταστήσει λιγότερο ευάριστο ακρόαμα, θα είναι όμως αρκετό εάν κριθεί ωφέλιμη... Διότι η ιστορία είναι κτήμα παντοτινό και όχι έργο προορισμένο να υποβληθεί σε διαγωνισμό και να ξεχαστεί μετά από λίγο» (Α 22).

Όπως η Ιστορία γενικότερα, έτσι και η ιστορία της ΔΕΗ, η οικονομική ιστορία του τόπου, δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Μπορεί και να μας δείξει προοπτικές:

Αν είναι εθνικό συμφέρον, αν επιβάλλεται για το καλό του λαού και της χώρας, το ηλεκτρικό ρεύμα να ξαναγίνει κοινωνικό αγαθό, τότε η παραγωγή, η μεταφορά και η διάθεσή του πρέπει να το καθιστούν προσιτό σε όλα τα βαλάντια. Πρέπει στην ηλεκτροπαραγωγή να αξιοποιούνται όλοι οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι εξασφαλίζοντας, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος, τη μέγιστη δυνατή επάρκεια και ανεξαρτησία. Πρόκειται για εθνική αναγκαιότητα, ολότελα ασύμφορη όμως, από τη σκοπιά των ιδιωτών επενδυτών! Μόνο μια πραγματικά Δημόσια ΔΕΗ μπορεί να ανοίξει αυτό το δρόμο!

Όσοι είναι πραγματικοί δημοκράτες και πατριώτες επιβάλλεται να παλέψουμε ενωμένοι, χωρίς τους εκτός τόπου και χρόνου ιδεολογικούς διχασμούς, για να μη ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ σήμερα!

Επιβάλλεται να ανοίξουμε το δρόμο για την επανεθνικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάκτησή της ως κοινωνικό αγαθό αύριο! Πραγματικά Δημόσιο, δηλαδή του Δήμου, του Λαού αυτή τη φορά!

Η ΕΧΡΟ Dubai 2020, αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο εκθεσιακό - πολιτιστικό γεγονός. Διοργανώνεται από την BIE (Διεθνής Εκθεσιακή Αρχή) κάθε 5 χρόνια και σε διαφορετική χώρα. Φέτος μετά την αναβολή της για ένα έτος λόγω κορονοϊού, άνοιξε τις πύλες της στο Dubai. Στην έκθεση που θα διαρκέσει 6 μήνες θα συμμετάσχουν 192 χώρες και αναμένεται να ξεναγηθούν στα Εθνικά περίπτερα των χωρών τουλάχιστον 25 εκατομμύρια επισκέπτες.
Στις 30 Σεπτεμβρίου έγιναν με μεγαλοπρέπεια τα εγκαίνια της έκθεσης. Μόνο που το ελληνικό περίπτερο ήταν είναι ένα άδειο περίπτερο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη  φορά μετά το 1988, που η Ελλάδα συμμετέχει στην έκθεση αυτή. Δεν είχε τίποτε άλλο  εκτός από μια τεράστια αφίσα που το καλύπτει με το λογότυπο «Greece today tomorrow» και τα δομικά και θεματικά του στοιχεία.
Τα στελέχη της Enterprise Greece τα οποία θα υποστήριζαν το ελληνικό περίπτερο δεν έχουν πάρει ακόμη την έγκριση να μεταβούν στο Dubai και βρίσκονται ακόμη στην Αθήνα.
Δεν έχει επίσης, ακόμη προσληφθεί το επιτόπιο προσωπικό το οποίο είναι αναγκαίο να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του περιπτέρου.
Το εστιατόριο του ελληνικού περιπτέρου το οποίο είθισται να υπάρχει για να εξυπηρετεί τους πολυάριθμους επισκέπτες ημερησίως δεν έχει ακόμη ανοίξει.
Παρά τις μεγάλες χρονικές δυνατότητες που υπήρξαν (λόγω της αναβολής της για ένα έτος), η Χώρα μας βρέθηκε θλιβερά απροετοίμαστη γι’ αυτή τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση.
Αλλά πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν η Enterprise Greece που θα έπρεπε να ασχολείται με την οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού περιπτέρου στην Εxpo Dubai 2020, ασχολούνταν με τη διοργάνωση διαγωνισμού για να δοθεί στην εταιρεία Edelman και του συνεργαζόμενου με αυτή Stan Greenberg σχεδόν 1 εκ. € προκειμένου να παρασχεθούν στην ελληνική κυβέρνηση υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας!!
Μολονότι μόλις πριν λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός σε μια ακόμη επικοινωνιακή φιέστα παρόντος του ΥΠΕΞ και της διοίκησης της Enterprise Greece παρουσίασε το πρόγραμμα εξωστρέφειας της χώρας και στη συνέχεια ο ΓΓΔΟΣ κ. Σμυρλής από το Dubai ανακοίνωσε φαντασμαγορικά τη συμμετοχή της Χώρας μας στην Εxpo Dubai 2020, με αυτή την εικόνα η Ελλάδα μόνο απούσα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από το μεγάλο αυτό εκθεσιακό - πολιτιστικό γεγονός στο Dubai.
Αυτή η ντροπιαστική συμμετοχή της χώρας μας στην έκθεση Εxpo Dubai 2020 αποδεικνύει περίτρανα ότι μοναδικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η επικοινωνία, αφήνοντας τη χώρα και τους εξαγωγείς στην τύχη τους να παλεύουν μόνοι τους στις διεθνείς αγορές. Αυτό μάλιστα όταν το έλλειμα στο ισοζύγιο αγαθών διευρύνεται (9.2 δις € το πρώτο εξάμηνο του 2021 - χωρίς καύσιμα και πλοία - στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος), επίπεδο (αρνητικού) ρεκόρ δεκαετίας, τάση που αρχίζει να θυμίζει επικίνδυνα τις καταστάσεις που οδήγησαν στα μνημόνια.
Αλλά οι «Άριστοι» περί άλλων τυρβάζουν.
Μόνο μεγάλα λόγια και ψεύτικες εικόνες.
Κρίμα και πάλι κρίμα

 

Μερικές μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την οποία δεν χωράει η παραμικρή αμφιβολία για το ότι οι εκπομπές άνθρακα στην ατμόσφαιρα λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων θερμαίνουν τον πλανήτη, προκαλώντας λιώσιμο των πάγων, αύξηση της στάθμης της θάλασσας και πολλά άλλα, μια νέα μεγάλη επιστημονική έρευνα ήρθε να επιβεβαιώσει την επιτάχυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών του.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ