Η ΡΑΕ έχοντας σταθερά στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων της, την ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των καταναλωτών, προσθέτει μία ακόμα εφαρμογή πληροφόρησης αναφορικά με τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα των οικονομικών επιπτώσεων που προκύπτουν στη Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους εσόδων παραγωγών, καθώς και του σχετικού οικονομικού οφέλους για τον καταναλωτή, προσάρτησε στην ιστοσελίδα της δυναμικό γράφημα με το πλήρες ιστορικό των οικονομικών στατιστικών του μηχανισμού από την ημέρα έναρξης της εφαρμογής του (αρχικά στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στη συνέχεια στην Ενδοημερήσια Αγορά).

Το ανωτέρω δυναμικό πεδίο έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο https://www.rae.gr/statistika-stoixeia/ και συγκεντρώνει τέσσερα γραφήματα με τις κάτωθι πληροφορίες:

Μεσοσταθμική τιμή πώλησης πριν και μετά την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

το σύνολο του μείγματος προσφοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και
το σύνολο του μείγματος προσφοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά.
Συνολική αξία πωλήσεων πριν και μετά την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού, καθώς επίσης και το συνολικό ποσό επιστροφής προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από τους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη:

το σύνολο του μείγματος προσφοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και
το σύνολο του μείγματος προσφοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά.