Επεκτείνονται οι βασικές λιμενικές υποδομές υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά.

"Η υλοποίηση του έργου κρίνεται ότι είναι κομβικής σημασίας για την Περιφέρεια Αττικής και αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των επισκεπτών κρουαζιέρας, σε βελτίωση της επισκεψιμότητας της Αθήνας και σε αναβάθμισή της ως τουριστικού προορισμού, ενώ λόγω των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση της κρουαζιέρας με άλλους κλάδους (καύσιμα, λιπαντικά, τρόφιμα-ποτά, παροχή ύδατος) τα οικονομικά οφέλη δύναται να διαχυθούν στο σύνολο της Περιφέρειας".

Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ για το λιμάνι του Πειραιά που προκήρυξε η Περιφέρεια Αττικής και θα υλοποιήσει ο ΟΛΠ.
Η πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση δύο νέων θέσεων ελλιμενισμού για υποδοχή και εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά, που θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά) την κατασκευή των αντίστοιχων υποδομών ελλιμενισμού και των απαραίτητων εγκαταστάσεων δικτύων της νότιας ζώνης του επιβατικού λιμένος.

Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την πρόσκληση ανέρχεται σε 113.900.000 ευρώ και θα διατεθεί από τα κονδύλια του άξονα προτεραιότητας 07 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής».

Όπως σημειώνεται στην πρόσκληση, το λιμάνι του Πειραιά έχει εδραιωθεί ως ένα από τα κυριότερα διαμετακομιστικά κέντρα της Μεσογείου. Βρίσκεται σε ευνοϊκή γεωγραφική θέση και διαθέτει επαρκή βάθη ώστε να δέχεται μεγάλες ποσότητες φορτίου (εμπορευματοκιβώτια και επιβατηγά αυτοκίνητα). Τις τελευταίες 3 δεκαετίες ωστόσο, με τη συνεχή άνοδο της κρουαζιέρας, ενός από τους δυναμικότερους κλάδους του τουρισμού, η δυναμικότητα του λιμένα Πειραιά, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πρόσθετες ανάγκες, καθώς από τις 9 υφιστάμενες θέσεις ελλιμενισμού μόνο μια μπορεί να εξυπηρετήσει τα νέας γενιάς κρουαζιερόπλοια τα οποία έχουν μήκος πάνω από 300 μέτρα, βύθισμα άνω των 11 μέτρων και χωρητικότητα 4.000 επιβατών.

Προκύπτει συνεπώς ανάγκη υλοποίησης ενός τεχνικού έργου κατασκευής δύο νέων θέσεων ελλιμενισμού για υποδοχή και εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων, που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά την κατασκευή των αντίστοιχων υποδομών ελλιμενισμού και των απαραίτητων εγκαταστάσεων δικτύων της νότιας ζώνης του επιβατικού λιμένος.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδιος να επιβλέπει όλες τις πτυχές της διαχείρισης, τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Λιμένα Πειραιά και του ΟΛΠ Α.Ε. Tο συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία πρώτων υποχρεωτικών επενδύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. (ν. 4404/2016).

Η χρηματοδότηση του έργου από ενωσιακούς και εθνικούς πόρους έχει εγκριθεί ως κρατική ενίσχυση, καθώς ο ΟΛΠ δεν δύναται να υλοποιήσει το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς δημόσια χρηματοδότηση. Η δημόσια ενίσχυση θα ανέλθει στο 95% περίπου επί του επιλέξιμου κόστους του έργου, σύμφωνα με την απόφαση.

Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, οπότε και θα προκύψει το τελικό κόστος των υποδομών (μετά από πιθανές εκπτώσεις), το ποσό της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί με την ανωτέρω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διατηρείται ως ανώτατο όριο, τόσο ως προς το ποσό της ενίσχυσης όσο και ως προς το ποσοστό της ενίσχυσης.

Τονίζεται ότι οι τελικοί χρήστες της νέας υποδομής, θα απολαμβάνουν ισότιμης και αμερόληπτης πρόσβασης σε αυτή, ενώ τα τιμολόγια επιβατών θα είναι παρόμοια με τα τιμολόγια σε ανταγωνιζόμενα λιμάνια της ΕΕ. Οποιοδήποτε δυνητικό πλεονέκτημα υπέρ των τελικών χρηστών θα ελαχιστοποιηθεί, δηλαδή θα είναι το ελάχιστα αναγκαίο για την εξασφάλιση της πραγματικής χρήσης της υποδομής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κερδοφορία του ΟΛΠ.

Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η πρόταση που θα καταθέσει ο ΟΛΠ θα πρέπει να διαθέτει υψηλό βαθμό ωριμότητας. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να κατατεθούν με την πρόταση:

    -    Απόφαση έγκρισης της οριστικής μελέτης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν4404/2016)
    -    Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σε ισχύ
    -    Απόφαση ΔΣ ΟΛΠ για την έγκριση εκτέλεσης του έργο
    -    Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας, η οποία επέχει θέση άδειας κατασκευής του έργου ('Αρθρο 46 Ν.4150/2013)
    -    Σχέδια τευχών δημοπράτησης ή εγκεκριμένα από την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή Τεύχη Δημοπράτησης (εφ' όσον το έργο έχει δημοπρατηθεί)
    -    Στοιχεία υποβολής φακέλου αίτησης μεγάλου έργου στην ΕΕ ή στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (IQR), δεδομένου ότι πρόκειται για «μεγάλο» έργο κατά την έννοια του Κανονισμού.