Την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 70 νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ, υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.

 

Οι εντάξεις καλύπτουν και τους τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου. Συγκεκριμένα, 3 έργα αφορούν στην «Πράσινη Μετάβαση» και έχουν προϋπολογισμό 255,81 εκατ. ευρώ, 6 έργα στην «Ψηφιακή μετάβαση», ύψους 349,48 εκατ. ευρώ, 24 έργα προϋπολογισμού 852,79 εκατ. ευρώ σε «Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική Συνοχή» και 37 έργα, ύψους 931,67 εκατ. ευρώ, σε «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας».
Μετά και από τις παραπάνω εντάξεις, ο συνολικός προϋπολογισμός των 173 έργων που έχουν λάβει έγκριση υλοποίησης, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», διαμορφώνεται σε 8,5 δισ. ευρώ. 

Σημειώνεται πως τον Ιούλιο του 2021 ανακοινώθηκαν τα πρώτα 12 έργα (1,42 δισ. ευρώ) που εντάχθηκαν στο Ταμείο, ακολούθησαν 36 έργα (1,34 δισ. ευρώ) τον Οκτώβριο του 2021 και ακόμη 55 (3,35 δισ. ευρώ) τον Ιανουάριο του 2022.
 
Τα 70 νέα έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης ανά πυλώνα:
 
1. Πράσινη Μετάβαση
 
- Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου. Το έργο αφορά σε αναπλάσεις σημαντικού εύρους: α) σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερης πολιτιστικής ή και ιστορικής σημασίας και β) εντός του αστικού χώρου ή σε παράκτιες κατοικημένες περιοχές για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (252.862.745,10 ευρώ)
- Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος - Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας Α.ΠΟ.Π. (2.833.282,04 ευρώ)
- Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις (111.600 ευρώ)
 
2. Ψηφιακή Μετάβαση
 
- Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενισχύονται για την αγορά - αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (180.000.000 ευρώ)
- Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων: Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών CloudOnly, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού (cloud Only Software framework) που θα είναι διαθέσιμο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.ά. (100.000.000 ευρώ)
- Στρατηγική και πολιτικές Κυβερνοασφάλειας στον Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (40.405.796,80 ευρώ)
- Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της δράσης: «Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων» από τον σχεδιασμό έως και την ολοκλήρωσή της (19.990.474 ευρώ)
- Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 130.000 εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών (5.589.052 ευρώ) 
- Κέντρο διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης συναλλαγών και της υψηλής διαθεσιμότητας που απαιτείται για τη λειτουργία των απλοποιημένων διαδικασιών του - χωρίς χαρτί - δημόσιου τομέα (3.496.800 ευρώ)
 
3. Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική Συνοχή
 
- Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα (314.960.000 ευρώ)
- Ανακαίνιση υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) - Ανάπτυξη ιατρείων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων (246.829.440 ευρώ)
- Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (102.157.600 ευρώ)
- Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας - Σύνδεση επιδόματος ανεργίας με προϋπηρεσία (58.600.000 ευρώ)
- Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ - Πρόγραμμα υποστήριξης εκπαιδευτικών/πυρόπληκτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω voucher (40.500.000 ευρώ) 
- Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας - Νέα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων (33.800.000 ευρώ)
- Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) για την εκπαίδευση (30.122.049 ευρώ)
- Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας - Ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων σε υφιστάμενους δικαιούχους της παροχής (8.000.000 ευρώ)
- Ενίσχυση και αναβάθμιση κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και τομείς (5.774.700 ευρώ)
- Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων (5.737.500 ευρώ)
- OPS OAED/e-Services Platform: Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΟΑΕΔ (1.500.400 ευρώ)
- Ψηφιοποίηση και αποθήκευση - αρχειοθέτηση δεδομένων ΟΑΕΔ (992.000 ευρώ)
- Cyber Security - Υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΑΕΔ (843.200 ευρώ)
- Προγράμματα εκπαίδευσης ειδικού ενδιαφέροντος για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργασιακών συμβούλων των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ (700.000 ευρώ)
- Κυβερνοασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΑΕΔ (595.200 ευρώ) 
- Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ με τεχνικές σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αφορά στην επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 1.000 εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ, για τα έτη 2022-2025 (370.000 ευρώ)
- Προμήθεια διαδραστικών πινάκων στις σχολές του ΟΑΕΔ (297.600 ευρώ)
- Βελτίωση ελέγχου ποιότητας του ΟΑΕΔ στις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (248.000 ευρώ)
- Εξελιγμένο σύστημα ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΕΔ (198.400 ευρώ)
- Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους νέους εργασιακούς συμβούλους (155.000 ευρώ) 
- Asset Management System: Βάση Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας ΟΑΕΔ (147.891 ευρώ)
- OAED app: Αναβάθμιση εφαρμογής κινητών του ΟΑΕΔ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και συνοδών υπηρεσιών (111.600 ευρώ)
- Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων ΟΑΕΔ και αυτοματοποίηση διαδικασιών (74.400 ευρώ)
- Μελέτες νέας οργανωτικής δομής και μοντέλο λήψης αποφάσεων ΟΑΕΔ (74.400 ευρώ)
 
4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
 
- Νέο επενδυτικό πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» (181.521.000 ευρώ)
- Εμβληματικές επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας, που αφορούν σε πράσινη οικονομία, καινοτομία, τεχνολογία, καθώς και στην οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (171.139.129,14 ευρώ)
- Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών (166.720.000 ευρώ)
- Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Το έργο επικεντρώνεται στην παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διευκολύνοντας την είσοδό τους σε νέες αγορές. (98.111.000 ευρώ)
- Αναβάθμιση και Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων τομέα Δικαιοσύνης (70.000.000 ευρώ)
- Ανάπτυξη νέων βιομηχανικών πάρκων, επέκταση υφιστάμενων και οργάνωση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (65.271.948,36 ευρώ)
- Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης - Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (51.028.440 ευρώ)
- Πράσινος αγρο-τουρισμός. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων φιλοξενίας, οι οποίες θα προωθούν τοπικά προϊόντα, δημιουργώντας ένα νέο «πράσινο» και βιώσιμο (αγρο)τουριστικό προϊόν (49.006.000 ευρώ)
- Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων, την ανάπτυξη φιλικών προς το κλίμα διεργασιών, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.ά. (34.440.000 ευρώ)
- Γενετική βελτίωση ζώων. Ενίσχυση Φορέων, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παραγωγικών ζώων της χώρας. (14.702.000 ευρώ)
- Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά (4.200.000 ευρώ)
- Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων (2.908.000 ευρώ)
- Βοιωτία: Αποκατάσταση νότιας πύλης και τμήματος τείχους εκατέρωθεν αυτής στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα (2.200.000 ευρώ)
- Δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αμμουλιανής (1.999.999,66 ευρώ)
- Επέκταση εργασιών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού (1.663.530 ευρώ)
- Ροδόπη: Συντήρηση και αποκατάσταση περίκεντρου ναού Μαξιμιανούπολης (1.500.000 ευρώ)
- Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για απλοποίηση διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους (1.432.200 ευρώ)
- Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου (1.420.000 ευρώ)
- Προμήθεια εργαλείων λογισμικού για τη διαμόρφωση ενός συστήματος, που θα εξυπηρετεί και θα υποστηρίζει τις ανάγκες του συνόλου του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (1.366.967,87 ευρώ).
- Θεσσαλονίκη: Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων και περιβάλλοντος χώρου, συντήρηση ζωγραφικού και γλυπτού διακόσμου (1.250.000 ευρώ)
- Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον 'Αγιο Ευστράτιο (1.000.000 ευρώ)
- Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίας Άννας και Ιερού Ναού Χριστού Παντοκράτορα (850.000 ευρώ)
- Εργασιακές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Αφορά στην εκπόνηση μελετών, σε δράσεις δημοσιότητας και στην υλοποίηση της πλατφόρμας εργασιακών και ασφαλιστών ζητημάτων των εργαζομένων και επαγγελματιών του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα (773.024 ευρώ)
- Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου (700.000 ευρώ)
- Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη (Μνημείο UNESCO) - Προστασία κελύφους και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (550.000 ευρώ)
- Νικόπολη: Συντήρηση Ψηφιδωτών της Βασιλικής Α΄ Δουμετίου και της Βασιλικής Δ΄ (550.000 ευρώ)
- Ανάπτυξη υποδομών πληροφόρησης κατά μήκος της χερσαίας διαδρομής που ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος στη Θράκη, τη Μακεδονία κ.ά. σταθμούς (500.000 ευρώ)
- Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής, με τίτλο: «Ο δρόμος προς τη Δύση - Από τον Όμηρο στον Θερβάντες». Η διαδρομή θα συνδέσει διάφορες αρχαιολογικές θέσεις στις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων (500.000 ευρώ)
- Εργασίες αποχωμάτωσης, στερέωσης - αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης για την ανάδειξη του μνημείου οίκος του εκδίκου Γεωργίου στη Νικόπολη του Δήμου Πρεβέζης (500.000 ευρώ)
- Μεσσηνία: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς (500.000 ευρώ)
- Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής με θεματικό και ιστορικό χαρακτήρα, που έχει ως πυρήνα τη μυκηναϊκή, μνημειακή αρχιτεκτονική (500.000 ευρώ)
- Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής περιήγησης σε δίκτυο κάστρων και οχυρώσεων που αναπτύσσεται στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο (500.000 ευρώ)
- Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής περιήγησης στη Βόρεια Ελλάδα, στο ίχνος της αρχαίας Εγνατίας Οδού (500.000 ευρώ)
- Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης: πράσινη & ψηφιακή μετάβαση (489.552 ευρώ)
- Εργασίες προστασίας και ανάδειξης των σημαντικότερων 30, περίπου, θολωτών τάφων, οι οποίοι σώζονται στο Νομό Μεσσηνίας (480.000 ευρώ)
- Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια (450.000 ευρώ)
- Θεσσαλονίκη: Συντήρηση Παλαιολόγειων τοιχογραφιών (Μνημεία UNESCO) Αγίας Αικατερίνης, Αγίου Νικολάου Ορφανού, Προφήτη Ηλία (450.000 ευρώ).