Στις 14 Ιουνίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Μπλε Κέδρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, τα έσοδα της οποίας ανήλθαν σε 15,2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «το το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €16,2 εκατ., τα οποία, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους €0,95 χιλ., διαμορφώνονται σε €15,25 εκατ. και θα διατεθούν, σύμφωνα με την από 10.06.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως εξής: i. €8 εκ. για την ανέγερση ξενοδοχείου δυναμικότητας 117 δωματίων σε ιδιόκτητο κτίριο σταθμού αυτοκινήτων με κηρυγμένες διατηρητέες όψεις επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων καθώς και ii.€7 εκ. για την ανέγερση τουριστικής μονάδας σε ιδιόκτητη παραλιακή έκταση περίπου 18 στρεμμάτων στον οικισμό Ξιφιά της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβάσιας.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα ανέλθουν σε €0,25 εκ. και θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα ενημερώνει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου
Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, με τις διατάξεις του Ν.4443/2016, όπως ισχύει, και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι μετοχές είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση των νέων μετοχών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα 10.06.2022.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (43.200.000) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ με ελληνική γραμματοσειρά και BLEKEDROS με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €2,25 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η Optima Bank, που λειτουργούσε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχης και Σύμβουλος Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς ανέφερε τα εξής:

Η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος της Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Την 8η Ιουνίου 2022, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 7.200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €2,25 ανά Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε €16,2 εκ. (€2,25*7.200.000). Αναλυτικότερα, 4.671.352 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 64,88% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 2.528.648 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 35,12% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 3.248.062 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 719.414 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 1,28 φορές περίπου. Συνολικά, στην Τιμή Διάθεσης, υποβλήθηκαν 15 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών.

Η συνολική ζήτηση από τις 782 αιτήσεις Ιδιωτών Επενδυτών, που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 5.077.556 Νέες Μετοχές.

Συνεπώς, η συνολική ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης από τις αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 8.325.618 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 7.200.000 Νέες Μετοχές, κατά 1,16 φορές περίπου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 27.05.2022 Ενημερωτικό Δελτίο, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος εξέφρασε την πρόθεση του να αποκτήσει μετοχές συνολικής αξίας έως €900.000 στην Τιμή Διάθεσης, είτε κατά την διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς είτε και από τυχόν αδιάθετες μετοχές, ανάλογα με τις χρηματιστηριακές συνθήκες, τις συνθήκες αγοράς και τη ζήτηση της Έκδοσης. Η κατανομή Νέων Μετοχών στη Τιμή Διάθεσης στην «Optima asset management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων», θυγατρική του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, ανήλθε σε 88.500 Νέες Μετοχές».