Σταδιακή επανάκτηση εσόδων με σταθερή πρόοδο των σημαντικών έργων αποτυπώνουν τα αποτελέσματα 9μήνου του ομίλου ΑΔΜΗΕ.

 

Όπως σημειώνεται σχετικά, στο τελευταίο 4μηνο του έτους αντιστρέφεται μερικώς η υπο-ανάκτηση εσόδων που σημειώθηκε στο εννεάμηνο, λόγω μεταγενέστερης έκδοσης της απόφασης για το ρυθμιζόμενο έσοδο.

Τα Συνολικά Έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 211,0 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, με οριακή μείωση 1,1% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2021.

Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 196,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% έναντι 203,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, τα οποία ανήλθαν στα 9,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022,
σημειώνεται αύξηση 1,1% έναντι του εννεαμήνου 2021.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 143,7 εκατ. ευρώ (από 146,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 138,3 εκατ. ευρώ έναντι 146,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021, σημειώνοντας μείωση 5,5%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 56,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 12,9% έναντι 65,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2021, ενώ συνυπολογίζοντας τη θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ στο φόρο εισοδήματος από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή το εννεάμηνο του 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 58,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021, εξαιρώντας την έκτακτη θετική επίδραση του φόρου το προηγούμενο έτος.

Ο Όμιλος για το εννεάμηνο του 2022 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 195,1 εκατ. ευρώ έναντι 241,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ ο καθαρός δανεισμός του, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα 713,4 εκατ. ευρώ.

Στα αποτελέσματα καταγράφεται ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 713,4 εκατ. ευρώ

Κέρδη για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών παρουσιάζει καθαρά κέρδη 20,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει καταβληθεί μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,068 που αφορά την χρήση 2022.