Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ έκανε δεκτές τις εισηγήσεις για αλλαγές στο καταστατικό και την πολιτική αποδοχών των μελών του ΔΣ της επιχείρησης.

Ειδικότερα, η έκτακτη ΓΣ ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 13, 15α, 17, 18, 18α και 34 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., την προσθήκη του άρθρου 18β επ’αυτού, συμπεριλαμβανομένης της Κωδικοποίησής του, που αποτελούν προσαρμογή στις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, και την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας, η δε τροποποίηση των άρθρων 10 παρ.3, 15α παρ.3, 17 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 2 και 34 συνιστούν εναρμόνιση των σχετικών καταστατικών διατυπώσεων με την εσωτερική αναδιοργάνωση της Εταιρείας, ιδίως μετά τις προβλέψεις του Ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α’ 181/23-9-2022) με τις οποίες ρητώς εξαιρείται η Εταιρεία από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ και δη τουΚεφαλαίου Β’ αυτού.

«Τέλος, η προσθήκη του εδαφίου γ’ στην παρ. 2 του άρθρου 17 τελεί σε συμμόρφωση με την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του αρ. 185 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150/30.7.2022)» τονίζεταο. Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 227.485.445 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου και ο αριθμός των ψήφων υπέρ ήταν: 208.520.937, των ψήφων κατά: 18.964.508 και καμία αποχή.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 91,66% επί των έγκυρων ψήφων.

Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επαναπροσδιόρισε το είδος της ανεξάρτητης «μικτής» Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενης από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη σύνθεση αυτής και εξέλεξε το επιπλέον μέλος ήτοι, το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, κ. Γκλαβάνη Χρήστο – Στέργιο, με τριετή θητεία.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 227.485.445 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 198.356.494, κατά: 24.029.476, αποχή: 5.099.475. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 87,20% επί των έγκυρων ψήφων.

Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας με την Απόφασή της υπ΄αριθ. 9/15.11.2022 πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο με την Απόφασή του υπ΄αριθ. 130/22.11.2022 αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προς έγκριση, την εν λόγω Πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Πολιτική αυτή αποτελεί συμπλήρωση των ρυθμίσεων της Πολιτικής Αποδοχών, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί δυνάμει των σχετικών Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 4ης Ιουνίου 2021 και αποτελεί προσαρμογή στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλες τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 227.485.445 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 203.426.657, κατά: 24.053.148,αποχή: 5.640. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 89,42% επί των έγκυρων ψήφων.