Στα 35.116.527 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής μετά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που εγκρίθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 02.02.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3432087, το από 18.01.2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της, κατ εφαρμογήν της από 16.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση για την συγκεκριμένη εταιρική πράξη.

Συναφώς, αποφασίστηκε παμψηφεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Εξήντα Χιλιάδων (¤ 360.000,00) με την έκδοση Ενός Εκατομμυρίου Διακοσίων Χιλιάδων (1.200.000) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών ευρώ (¤0,30) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, προς δωρεάν διανομή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Μετοχών.

Συνεπεία της εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Εκατόν Δέκα Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (¤35.116.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (117.055.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (¤0,30) η καθεμία.