Άντεξε μεν, αλλά... Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €429,3 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022 από €471,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021 παρουσίασε η ΔΕΗ, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Καθαρές ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία στο ίδιο διάστημα, πιεζόμενη από τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες στον κλάδο.

Οι κυριότερες εξελίξεις του Α΄εξαμήνου 2022

 • Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €429,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2022 από €471,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021 - Ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων για ένα ακόμη τρίμηνο
 • Επιβεβαίωση του στόχου για το 2022 για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021
 • Συμφωνία με την Volterra για την αγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 112MW
 • Προσήλωση στο επενδυτικό σχέδιο:
 • Αυξημένες επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής – στόχος για αύξηση των επενδύσεων στα επόμενα τρίμηνα σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Πλάνο
 • Εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ ισχύος άνω των 4GW    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η  λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου της ΔΕΗ, παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας και για φυσικό αέριο, η οποία ουσιαστικά οφείλεται στις εξαιρετικά αυξημένες τιμές φυσικού αερίου που ωθούν ανοδικά και τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, επέδειξε ανθεκτικότητα με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €429,3 εκατ. το α' εξάμηνο 2022, παρουσιάζοντας μείωση €42,1 εκατ. (-8,9%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 9,8%.

Στο επίπεδο των επιμέρους δραστηριοτήτων, η λειτουργική απόδοση της Εμπορίας επηρεάστηκε αρνητικά από τους προαναφερθέντες λόγους και τις συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε έτσι ώστε η ΔΕΗ να παραμείνει πιστή στην στήριξη των πελατών της.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €1,9 εκατ. έναντι κερδών €13,8 εκατ. το α' εξάμηνο 2021.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €11,1 εκατ. έναντι κερδών €26,9 εκατ. το α' εξάμηνο 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δηλώσεις Στάσση: Άντεξε η εταιρεία, σε πρωτόγνωρες συνθήκες

«Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες εντός των οποίων δραστηριοποιείται σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες με σημαντικές εκπτώσεις και σταθερά τιμολόγια», σχολιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

«Η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε σε επίπεδα εντός των στόχων του προϋπολογισμού, ενώ συνεχίσαμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής και την αύξηση της ισχύος μας σε Ανανεώσιμες.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για επιλεκτικές εξαγορές σε γειτονικές χώρες αλλά και στην Ελλάδα, προχωρήσαμε σε συμφωνία με την Volterra για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 112MW. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο το οποίο γνωρίζουμε ήδη καλά λόγω της συμμετοχής μας σε μέρος αυτού με 45% και περιλαμβάνει έργα τόσο σε λειτουργία όσο και έτοιμα για κατασκευή.

Παράλληλα, συνεχίζουμε την οργανική ανάπτυξη μέσω της ωρίμανσης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου έργων μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εξασφαλίζοντας περιβαλλοντικούς όρους για άλλα 100MW και προχωρώντας στην προκήρυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 644MW στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης ενώ προσφέρουμε σημαντικά βελτιωμένη εμπειρία και παρέχουμε περισσότερη αξία μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέσα από τις δράσεις που αναλαμβάνουμε, επιβεβαιώνουμε τον στόχο που έχουμε θέσει για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας το 2022 στα επίπεδα του 2021 και συνεχίζουμε την προσήλωσή μας στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, που είναι ο μόνος δρόμος για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις και με πολλαπλά οφέλη για τους μετόχους μας, το περιβάλλον και την κοινωνία.»

Αναλυτικά, τώρα:
Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το α' εξάμηνο 2022 κατά €2.198,8 εκατ. ή 100,2% κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου καθώς και της αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 5,2% η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α' εξάμηνο 2022, αυξήθηκαν κατά €2.241 εκατ. (ή κατά 130,1%) σε €3.963 εκατ. έναντι €1.722 εκατ. το α' εξάμηνο 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων, ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CΟ2. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες του α' εξαμήνου 2021 δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές)

Το α’ εξάμηνο 2022 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 5,2% στις 27.988 GWh έναντι 26.606 GWh το α' εξάμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, σημειώθηκε αύξηση κατά 4,7%.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 63,5% το α’ εξάμηνο 2022 από 64,9% το α' εξάμηνο 2021. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε 63,6% τον Ιούνιο 2022 (από 63,8% τον Ιούνιο 2021), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 90,1% (από 91,5%) στην Υψηλή Τάση, 38,4% (από 35,3%) στη Μέση Τάση και 66,6% (από 67,7%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 36,1% της συνολικής ζήτησης το α' εξάμηνο 2022 (32,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α' εξάμηνο 2021 ήταν 44,2% (40,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 648 GWh και διαμορφώθηκε σε 2.146 GWh η οποία είναι κοντά στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας. Παραταύτα, η παραγωγή αυτή είναι χαμηλότερη κατά 23,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του α' εξαμήνου 2021 όταν επικράτησαν εξαιρετικές υδρολογικές συνθήκες. Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 254 GWh ενώ μείωση κατά 313 GWh παρουσίασε και η λιγνιτική παραγωγή.

Σε επίπεδο χώρας, η παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) αυξήθηκε κατά 7,8% ή 840 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 15,8% ή 675 GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, C02 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €2.047,9 εκατ. (174,3%) σε σχέση με το α' εξάμηνο 2021.

Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το α’ εξάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 45,1% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021 στα €326,5 εκατ., λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 53,8%) και του diesel (κατά 46%).
Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 210,7% σε €678,3 εκατ. έναντι €218,3 εκατ. λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 234% παρά τη μειωμένη κατά 5,6% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.
Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά €1.347.2 εκατ. (338%) λόγω της αυξημένης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (TEA) (από €61,9/MWh το α' εξάμηνο 2021 σε €237,6/MWh το α' εξάμηνο 2022) και των ποσοτήτων αγορών ενέργειας.
Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών C02 αυξήθηκε σε €476,8 εκατ. το α' εξάμηνο 2022 από €296,9 εκατ. το α' εξάμηνο 2021, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών C02 από τη ΔΕΗΔΕΗ +1,11% σε €71,7/τόνο από €38,9/τόνο παρά τη μείωση των ποσοτήτων C02 κατά 10,4% σε 6,9 εκατ. τόνους.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, αυξήθηκε κατά €26,4 εκατ. σε €350,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022 από €324,4 εκατ. το α' εξάμηνο 2021 λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.

Οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 608 εργαζόμενους (από 13.190 εργαζόμενους στο τέλος του α' εξαμήνου 2021 σε 12.582 εργαζομένους στο τέλος του α’ εξαμήνου 2022).

Προβλέψεις

Το α' εξάμηνο 2022 καταγράφηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά €82,6 εκατ. έναντι αντιστροφής προβλέψεων το α' εξάμηνο 2021 ύψους €155,6 εκατ.

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Δεν υπάρχουν εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA του α' εξαμήνου 2022. To EBITDA του α' εξαμήνου 2021, επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους €34,7 εκατ. λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €2,8 εκατ. Συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, το EBITDA του α' εξαμήνου 2021 διαμορφώθηκε σε €434 εκατ.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το α' εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €244,4 εκατ. έναντι €190,9 εκατ.

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 30.06.2022 ήταν €2.245,1 εκατ., αυξημένο κατά €355,3 εκατ. σε σχέση με την
31.12.2021 (€1.889,8 εκατ.), λόγω της μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου λόγω της έντονης μεταβλητότητας των αγορών καθώς και για κεφάλαιο κίνησης για αγορά φυσικού αερίου, 0Ο2 και ενέργειας. Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους έχει ληφθεί υπόψη και το τίμημα των €1.323,3 εκατ. που κατέβαλε η Macquarie Asset Management εντός του α' τριμήνου 2022 για την απόκτηση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Πρόσφατες εξελίξεις  

01.06.2022: Απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.»

Την 01.06.2022 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε.  των 100% θυγατρικών της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.

Η συναλλαγή σε επίπεδο εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, αποτελεί ανταλλαγή των μετοχών που κατείχε η ΔΕΗ στις 100% θυγατρικές της, με τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αυτών. Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων των λιγνιτικών θυγατρικών αποτελούν το κόστος κτήσης των περιουσιακών στοιχείων για τη Μητρική Εταιρεία. Σε επίπεδο Ομίλου, η συγχώνευση με απορρόφηση των λιγνιτικών θυγατρικών αποτελεί συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών χωρίς εμπορική ουσία και για αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

09.06.2022: Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Volterra από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής του ΔΕΗ Ανανεώσιμες προέβη σε συμφωνία αγοράς του 100% των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Volterra (100% θυγατρική της ΑΒΑΞ), καταβάλλοντας στις 22.06.2022 τίμημα ύψους €59,7 εκατ.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος εξαγόρασε το 55% των μετοχών της Volterra K-R Α.Ε. και της Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ Α.Ε., στις οποίες ήταν ήδη μέτοχος σε κάθε εταιρεία κατά 45% από το 2019. Η Volterra K-R Α.Ε. και η Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. κατέχουν εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7 MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία.

Επίσης, ο Όμιλος εξαγόρασε το 100% της Ηλιοφάνεια Α.Ε. η οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 MW στη Βοιωτία, καθώς και τις εταιρείες Volterra ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. και Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ Α.Ε. που έχουν στην κατοχή τους άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 39,5 MW, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα στην Δυτική Μακεδονία.

Η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εταιρειών που αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά την ημερομηνία εξαγοράς ανέρχονταν σε: €77,9 εκατ.

29.06.2022: Τιτλοποίηση απαιτήσεων έως 60 ημέρες

Στις 29.06.2022, η ΔΕΗ ανακοίνωσε την συμφωνία με την JP Morgan και ορισμένα άλλα μέρη της συναλλαγής για την τροποποίηση των όρων της συναλλαγής σε σχέση, μεταξύ άλλων, με (i) την αύξηση του διαθέσιμου ποσού χρηματοδοτικής δέσμευσης από €200 εκατ. σε €300 εκατ. και την 30.06.2022 άντλησε ποσό €30 εκατ. (ii) τη μείωση του επιτοκίου επί του αντλούμενου κεφαλαίου σε 3% και (iii) την παράταση της ημερομηνίας λήξης της συναλλαγής από τον Αύγουστο του 2023 στον Ιούνιο 2025.

Η εν λόγω συναλλαγή τιτλοποίησης πραγματοποιήθηκε αρχικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. στις 18 .11.2020 με ορισμένες οντότητες και ενδιάμεσα νομικά πρόσωπα της JP Morgan να ενεργούν ως φορέας διαχείρισης  (administrative agent) και επενδυτές,  την Finacity Corporation να ενεργεί ως  φορέας υποβολής αναφορών (reporting agent) και την PPC Energy Finance DAC να ενεργεί ως εκδότης.

29.06.2022: Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

 • τις χρηματοοοικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31.12.2021,
 • τη μη καταβολή μερίσματος με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας ενόψει και της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος για τα επόμενα έτη,
 • τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,
 • την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2021 με συμβουλευτική σύμφωνα με το νόμο ψηφοφορία
 • την επανεκλογή του προτεινόμενου από το Δ.Σ., κ. Γεωργίου Στάσση, ως Διευθύνοντος Συμβούλου, για τριετή θητεία καθώς και
 • την επανεκλογή πέντε μελών ΔΣ λόγω λήξης θητείας τους και την εκλογή δύο νέων μελών ΔΣ,  λόγω λήξης θητείας ισάριθμων μελών του  

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε την ανάθεση της σύμβασης του ελεγκτικού έργου, για τη χρήση 2022 στην εκλεγμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.06.2020, ελεγκτική εταιρεία “ΕΥ”  καθώς και το είδος – δομή και σύνθεση (αριθμό και ιδιότητες μελών) της Επιτροπής Ελέγχου.

Τέλος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

07.07.2022: Ολοκλήρωση Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι στις 06.07.2022 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  των μετόχων της 04.06.2021 και η υλοποίησή του ξεκίνησε από τις 02.01.2022, δυνάμει της από 21.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κατέχει πλέον συνολικά 1.856.000 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,4859% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

07.07.2022: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και Ελληνικού Δημοσίου για την απόσχιση του κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ

Με τον Ν. 4956/2022 (ΦΕΚ Α’ 140/19.07.2022) κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η Προγραμματική Σύμβαση που  υπεγράφη  στις 7 Ιουλίου 2022, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων),  της εταιρείας συμφερόντων δημοσίου με τον διακριτικό τίτλο ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων που είχαν εισαχθεί  με τις διατάξεις  της παρ. 4 του άρθρου 155 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α΄ 245/09.12.2020) και του Ν. 4872/2021 (ΦΕΚ Α’ 247/10.12.2021), αναφορικά με ειδικότερα ζητήματα της απολιγνιτοποίησης.

Κύριο αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα μεταβιβαστεί  στην εταιρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., η κυριότητα εδαφικών εκτάσεων και γηπέδων των Ορυχείων της ΔΕΗ (υπολογίζονται ενδεικτικά σε 97.000 στρέμματα περίπου) στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος καθώς και η ευθύνη αποκατάστασης παραμένουν στη ΔΕΗ. Η παραλαβή των εκτάσεων από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε θα είναι τμηματική και με χρονικό ορόσημο τον Αύγουστο 2025, που προβλέπεται να έχουν  ολοκληρωθεί οι εργασίες  αποκατάστασή τους.

08.07.2022: Σύσταση κοινής εταιρείας μεταξύ της ΔΕΗ και MOTOR OIL

Σε συνέχεια της υπογραφής σχετικού Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding – MOU) μεταξύ της ΔΕΗ και της Motor Oil, υπογράφηκε η «Συμφωνία Μετόχων», με σκοπό τη σύσταση νέας εταιρείας, της «Hellenic Hydrogen Α.Ε.», στην οποία η Motor Oil θα αποκτήσει 51% του μετοχικού κεφαλαίου και η ΔΕΗ 49% αυτού.

Η «Συμφωνία Μετόχων» και η ίδρυση της νέας εταιρείας τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, στις οποίες η συναλλαγή θα γνωστοποιηθεί.

Η  νέα εταιρεία θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero).

27.07.2022: Συμφωνία Μετόχων για την δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος εταιρείας για το έργο “East Med Corridor”

H ΔΕΗ υπέγραψε Συμφωνία Μετόχων για την δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος με σκοπό την κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση, ιδιοκτησία και πώληση χωρητικότητας μέσω ενός νέου υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος και επικουρικών υποδομών και δικτύου (το “East Med Corridor System” ή το έργο EMC”), το οποίο θα συνδέει την Ευρώπη με την Ασία.

Οι μέτοχοι, MENA HUB θυγατρική της stc από την Σαουδική Αραβία, η TTSA ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιακών και δορυφορικών εφαρμογών, η Digimed θυγατρική της Κυπριακής εταιρείας τηλεπικοινωνίων CYTA και η ΔΕΗ, συμφώνησαν για την δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος με έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ΔΕΗ θα έχει  μειοψηφικό μερίδιο με 25% συμμετοχή στο κοινοπρακτικό σχήμα.

Η ΔΕΗ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά την δημιουργία του κοινοπρακτικού σχήματος.

03.08.2022: Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε :

 • τη θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα παρακάτω:
  • Ανώτατος Αριθμός Μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΔΕΗ, μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 36.344.000 μετοχές.
  • Διάρκεια του Προγράμματος Επαναγοράς: μέχρι και 24 μήνες από την επομένη της έγκρισής του από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Επαναγοράς θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της ΔΕΗ.
  • Εύρος τιμής κτήσης Ιδίων Μετοχών: μεταξύ €2,48, κατ΄ ελάχιστον η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και €17, κατά το μέγιστο, ανά Ίδια Μετοχή.
  • Χρηματοδότηση του Προγράμματος Επαναγοράς: αποκλειστικά μέσω ελεύθερων ταμειακών ροών και λοιπών διαθεσίμων της ΔΕΗ, εξαιρουμένων ρητά των κεφαλαίων τα οποία (α) αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ή/και (β) απαιτείται να διατεθούν σε συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με τις οικείες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία.
 • την τροποποίηση των άρθρων (10), (18), (20), και (21) του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και την Κωδικοποίησή του, λόγω αφενός προσαρμογής των άρθρων 20 και 21 του Καταστατικού στις νέες διατάξεις των άρθρων 120 και 125 του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 παρ.4 και 5 αντίστοιχα του ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020), αφετέρου εναρμόνισης του τίτλου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων στα άρθρα 10 παρ. 3 και 18 παρ. 2 του Καταστατικού με τον όρο που έχει υιοθετηθεί από τη Εταιρεία στο άρθρο 17 του Καταστατικού, με βάση και τις λοιπές αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων.

04.08.2022: Η ΔΕΗ δεσμεύεται στο Science Based Targets initiative (SBTi) συμμετέχοντας στην προσπάθεια για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την δέσμευσή της να θέσει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους  στόχους μείωσης  των εκπομπών βάσει του Προτύπου Net-Zero (καθαρών μηδενικών εκπομπών) του Science Based Targets initiative (SBTi), σύμφωνα με τον ρυθμό και στην κλίμακα που απαιτεί η κλιματική επιστήμη.

Σκοπός της συγκεκριμένης δέσμευσης είναι η ΔΕΗ:

 • να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους για περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της εκστρατείας Business Ambition for 1,5°C - της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης ομάδας εταιρειών στον κόσμο, που ευθυγραμμίζονται με αυτό τον στόχο συμβάλλοντας στην μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το ήμισυ για το 2030 σε σχέση με το 2020,
 • να θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους (5-10 έτη) και στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040.

Η ΔΕΗ  στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης  συμμετέχει πλέον στο SBTi, στο UN Global Compact   και στη συμμαχία We Mean Business, ενώ συμμετέχει και στην εκστρατεία  Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Το επόμενο βήμα είναι η ΔΕΗ να αναπτύξει επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους, οι οποίοι θα υποβληθούν για επίσημη επικύρωση στο SBTi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------