Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022, καταγράφοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά νέο ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο τόσο σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών, όσο και κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, το εννεάμηνο του 2022 ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 17% έναντι του εννεάμηνου του 2021, φθάνοντας τα €568,6εκ.,  από €485,9εκ. το 2021. Τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε €100,9εκ., τα Κέρδη προ φορών (EBT) έφτασαν στα €90εκ. (έναντι €57,3εκ. το 2021), ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν στα €71,5εκ. έναντι €46,4εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 54,1%. Συνολικά, ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ξεπέρασε τα 49.000 αυτοκίνητα, με 9.000 συνολικές αγορές νέων αυτοκινήτων.

Το τρίτο τρίμηνο του έτους, το εποχικά ισχυρότερο για κάθε χρήση, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 22,6% και διαμορφώθηκε στα €217,2εκ. έναντι €177,1εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. . Τα Λειτουργικά Κέρδη του τριμήνου (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα €55,9εκ. ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) κατέγραψαν αύξηση 42,6% και διαμορφώθηκαν στα €42,1εκ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS

Ποσά σε '000€

Q3 2022

Q3 2021

% LY

9M 2022

9M 2021

% LY

Συνολικές Πωλήσεις

217.191

177.148

22,6%

568.557

485.939

17,0%

EBITDA

82.638

65.215

26,7%

178.243

139.077

28,2%

EBIT

55.906

40.838

36,9%

100.893

69.569

45,0%

Κέρδη προ φόρων (EBT)

52.999

36.863

43,8%

90.104

57.303

57,2%

Κέρδη μετά από φόρους (EAT)

42.113

29.529

42,6%

71.518

46.401

54,1%

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας:

Ο Τομέας μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση 25,3% του Κύκλου Εργασιών στο εννεάμηνο του 2022, αγγίζοντας τα €195,5 εκ. σε πωλήσεις από €156 εκ. το 2021. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου η πορεία της τουριστικής ζήτησης, η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου των σταθμών, αλλά και η αύξηση μεριδίου αγοράς της Autohellas, έφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι κατά το 2021 και 9μηνο 2022 η καθαρή επένδυση ανήλθε σε €202 εκ. για τη διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του στόλου της εταιρείας με νέους τύπους αυτοκινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα Crossover, SUV αλλά και τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η κερδοφορία του συγκεκριμένου Τομέα υποστηρίχθηκε σημαντικά και από τη διάθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου.

Η δραστηριότητα που σχετίζεται με τον Τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων στις 7 θυγατρικές εταιρείες εκτός Ελλάδας, κατέγραψε αύξηση 5% του Κύκλου Εργασιών, ο οποίος έφθασε τα 51,3εκ. από €48,8εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω του μικρότερου βαθμού ανάκαμψης της τουριστικής ζήτησης στις χώρες των Βαλκανίων. Ο περιορισμός ωστόσο των λειτουργικών δαπανών, συνέβαλε ώστε και ο Τομέας αυτός να παρουσιάσει σημαντική  βελτίωση στην κερδοφορία του..

Στις αρχές Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η από 01/08/2022 συμφωνία για την εξαγορά της Πορτογαλικής εταιρείας «HR Aluguer de Automóveis S.A.» (HR), η οποία αποτελεί  το δικαιοδόχο (franchisee) της Hertz International στην Πορτογαλία. Η δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του εννεαμήνου. και θα ενοποιηθεί μόνο στο τέταρτο τριμήνου του Ομίλου Autohellas. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να διπλασιάσει σε ετήσια βάση από το 2023 τα μεγέθη της διεθνούς δραστηριότητας του Ομίλου.

Σημαντική αύξηση 14,5% παρουσίασε και ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα εμπορίας αυτοκινήτων, κυρίως στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής (Hyundai, KIA, SEAT) συνεισφέροντας συνολικά €321,7εκ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου και συμβάλλοντας σημαντικά στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το αθροιστικό μερίδιο του Ομίλου σε ταξινομήσεις ανήλθε στο 15%.

Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι στις 12/10/2022 η Autohellas ανακοίνωσε μαζί με τη Samelet τη συμφωνία για την εξαγορά της τοπικής θυγατρικής του Ομίλου Stellantis στην Ελλάδα (FCA Greece S.A.), για την εισαγωγή και διανομή των μαρκών Alfa Romeo, Αbarth, Fiat, Fiat Professional και Jeep. Η ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στις 14/10/2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Autohellas ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου καθαρού ποσού ενός (1,00) ευρώ ανά μετοχή  στους μετόχους, καταβάλλοντας συνολικά €48,6εκ. και τις  αντίστοιχες  αναγκαίες τροποποιήσεις του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η εταιρεία έχει προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες και η  καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει την 9/12/2022, μετά και την παρέλευση του κατά το νομό απαιτούμενου διαστήματος.

Ισολογισμός

   
 

Όμιλος

Ποσά σε €

30.09.2022

31.12.2021

     

Περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, άυλα, δικαιώματα χρήσης)

689.042.878

626.395.505

Επενδύσεις σε συγγενείς, κοινοπραξίες και λοιπά χρηματ/κά στοιχεία

87.984.772

64.164.359

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

31.571.872

29.320.631

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

808.599.522

719.880.495

Αποθέματα

55.567.492

51.410.260

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

97.463.810

77.537.536

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

148.326.165

115.032.892

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

301.357.467

243.980.688

Σύνολο ενεργητικού

1.109.956.989

963.861.183

 

 

 

Ίδια κεφάλαια

371.331.971

321.309.954

 

 

 

Δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και υποχρεώσεις μισθώσεων

414.246.790

266.467.721

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

25.884.175

23.011.633

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

440.130.965

289.479.354

Δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και υποχρεώσεις μισθώσεων

101.523.585

190.238.618

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

196.970.468

162.833.257

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

298.494.053

353.071.875

Σύνολο υποχρεώσεων

738.625.018

642.551.229

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

1.109.956.989

963.861.183